Historisk arkiv

Mulig å sikre god utdanning til alle

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Kronikk i Dagbladet, 2. september 2015

Utdanning åpner muligheter, for de som har tilgang, skriver statsminister Erna Solberg og utenriksminister Børge Brende i denne kronikken.

Ingenting er viktigere for menneskers muligheter i livet enn utdanning. Utdanning sikrer arbeid, velstand og velferd. Det grunnlaget som legges allerede fra første skoledag er viktig for hver eneste dag som følger - livet ut.

Mens norske elever hadde sommerferie, samlet vi verdensledere for å mobilisere til et politisk krafttak for retten til utdanning i Oslo i juli. For selv om alle barn har rett til utdanning, er det i dag 59 millioner barn og 65 millioner ungdommer som ikke går på skole. Og for mange som går på en form for skole, er kvaliteten på utdanningen dårlig: 250 millioner barn på fjerdeklassenivå kan ikke lese og skrive.

Bak disse tallene skjuler det seg barn og ungdom som ikke bare er fratatt retten til utdanning, men som også fratas muligheter til å få en god jobb, til å brødfø sin familie, arbeide seg ut av fattigdom og bidra til å utvikle sine samfunn.

Derfor vil regjeringen doble bistanden til utdanning i inneværende stortingsperiode. Så langt har vi økt støtten til utdanning med 640 millioner kroner, til totalt 2,4 milliarder kroner for 2015.

Tidsfristen for å nå tusenårsmålene om blant annet «utdanning for alle» går ut ved årsskiftet. Samtidig forbereder verdenssamfunnet seg på å vedta enda mer omfattende og ambisiøse globale bærekraftsmål fram til 2030. Dette var bakgrunnen for at Norge inviterte verdensledere til toppmøtet om utdanning for utvikling i Oslo 6. og 7. juli.

At FNs generalsekretær, regjeringssjefer fra flere land og en rekke andre ledere deltok, viser at mange deler vårt engasjement. Under Finansering for utvikling-konferansen i Addis Abeba uka etter, ble det også enighet om hvordan verdenssamfunnet kan samarbeide om nye måter for å mobilisere midler til utdanning.

For første gang i historien er vi i stand til å sikre utdanning for alle. Det som mangler er først og fremst politisk vilje til å gjøre de nødvendige investeringer og prioriteringer innen statsbudsjetter og styresett, antikorrupsjon og likestillingsarbeid.

Det er et årlig finansieringsgap på 39 milliarder dollar for å nå de foreslåtte utdanningsmålene for 2030, ifølge FN. Dette er ikke snakk om uoverkommelige ressurser. Som Malala Yousafzai påpekte under konferansen, tilsvarer dette globale militærutgifter i åtte dager.

Vi har allerede fått til mye: siden århundreskiftet har antall barn og ungdom som ikke får skolegang blitt nærmest halvert. I de fleste land er det nå like mange jenter som gutter på barneskolen, men deretter faller mange jenter fra.

Også jenter må fullføre ungdomsskolen og få mulighet til å ta høyere utdanning. På toppmøtet ble vi enige om å øke innsatsen for å sikre jenters rett til utdanning. Ved at unge jenter får mulighet til å fullføre videregående utdanning, reduseres antall barn som blir gravide og som giftes bort, og det bedrer jenters mulighet til å få betalt arbeid.

Utdanning for jenter gir også store helsegevinster. Forskning viser at nærmere 40 prosent av nedgangen i barnedødeligheten i perioden 1990 til 2000 i lav- og mellominntektsland kan tilskrives at flere jenter fikk utdanning. Toppmøtet understreket at det er mye å hente ved å bedre samarbeidet mellom helse- og utdanningsfeltene.

Fattigdom er den aller viktigste årsaken til at barn ikke får utdanning. Barn som lever i situasjoner preget av konflikt, i marginaliserte områder eller som har nedsatt funksjonsevne blir ofte ytterligere ekskludert. Mer enn 90 prosent av barn med nedsatt funksjonsevne i utviklingsland går ikke på skole.

Så mange som 37 millioner barn og ungdom går glipp av skolegang på grunn av konflikt. Til tross for at behovene er store, er utdanning og beskyttelse av barn blant sektorene som mottar aller minst støtte i humanitære kriser. Under toppmøtet forpliktet en gruppe av land og organisasjoner seg til å etablere en felles plattform som skal sikre mer og bedre koordinert støtte til utdanning for barn rammet av konflikt og naturkatastrofer.

Dette er regjeringen bevisst på. I stortingsmeldingen om global utdanning retter vi innsatsen mot barna som ikke har et skoletilbud, og spesielt jenter, sårbare grupper og barn i krise og konflikt. I tillegg satser vi på kvalitet, utdanning av lærere og arbeidsrettede tiltak som yrkesopplæring.

Kvalifiserte og motiverte lærere må til, for at foreldre skal se nytten i å sende barna på skolen framfor å bidra til husholdningen. Nasjonale myndigheter må samarbeide bredt - med aktører i det offentlige, private og i organisasjonslivet - for å finne nye måter for å bedre kvaliteten på undervisningen. Norge annonserte under toppmøtet støtte til et nytt initiativ som vil bidra til at landene i sør får hjelp til i å bygge robuste systemer for lærerutdanning.

Innovasjon og ny teknologi skaper fantastiske muligheter for utdanning. Et side-arrangementet i forbindelse med toppmøtet i regi av åtte norske sivilsamfunnsorganisasjoner og Telenor, viste at det er store muligheter for å bruke ny teknologi og mobil læring både for å nå flere barn og for å bedre kvaliteten på undervisningen.

I en kunnskapsdrevet økonomi er utdanning av god kvalitet en forutsetning for utvikling. Alle land, uavhengig av økonomisk nivå, vil dra nytte av utdanning. Dersom alle barn lærer de ferdigheter som er nødvendig for å delta aktivt i samfunnslivet, kan land få en årlig økning i brutto nasjonalprodukt på 28 prosent i lavinntektsland og 16 prosent høyinntektsland i de neste 80 åra, ifølge OECD.

Ifølge Verdensbanken må det skapes 600 millioner nye arbeidsplasser innen 2020. Velfungerende utdanningssystemer er en grunnpilar for å få til dette.

Nasjonale myndigheter har hovedansvar for å sikre befolkningen utdanning. Bistand kan likevel fortsatt spille en viktig rolle i fattige land. Som givere er det vår plikt å snu trenden fra de siste åra med redusert bistand til utdanning.

For å ta løftene fra toppmøtet videre, har Norge sammen med Chile, Indonesia og Malawi dannet en høynivåkommisjon for finansiering av utdanning. Kommisjonen skal legge fram sine anbefalinger for FNs generalsekretær høsten 2016.

Utdanning for alle er en menneskerett. Vi vet at vi fortsatt har en lang vei å gå for at det skal bli virkelighet, men hvert steg vi kan ta i riktig retning er viktig for den jenta eller gutten som kan få nye muligheter.