Historisk arkiv

Rundskriv til introduksjonsloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har revidert rundskriv Q-20/2015 sommeren 2015. Rundskriv Q-20/2015 erstatter alle tidligere versjoner av Q-20/2012. Rundskrivet har samme tittel, men har fått en ny referanse, Q-20/2015. Årstallet samsvarer med gjeldende årstall, og vil bli endret årlig. Vi oppfordrer deg til å undersøke om du til enhver tid bruker siste versjon av rundskrivet. Gjeldende versjon er Rundskriv Q-20/2015 - andre revisjon juli 2015.

Ved forrige revisjon av rundskrivet, i januar 2015, ble rundskriv Q-39/2013 opphevet. Rundskriv Q-39/2013 ga merknader til reglene om avsluttende prøver i norsk og samfunnskunnskap, og ble innarbeidet i dette rundskrivet i del III under forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap kap. 7 i januar 2015.

Hovedtanken med introduksjonsloven er å styrke grupper av nyankomne innvandreres muligheter til raskt å komme i arbeid. Introduksjonsloven regulerer to ordninger, opplæring i norsk og samfunnskunnskap og introduksjonsprogram for kvalifisering til arbeidsliv eller utdanning. God gjennomføring av ordningene i introduksjonsloven vil bidra til at innvandrere raskere integreres i samfunnet.

Rundskrivet skal være et hjelpemiddel for kommunene i deres arbeid med å gjennomføre ordningene i introduksjonsloven. Rundskrivet er først og fremst en samling av regelverk knyttet til introduksjonsloven, og er laget som et oppslagsverk.

 BLD har utarbeidet utfyllende merknader til både lov- og forskriftsbestemmelsene. Rundskrivet inneholder også veiledning og informasjon om ordningene som reguleres i introduksjonsloven.

I denne revideringen er det blant annet gjort følgende endringer:

  • I merknadene til § 4 har vi fremhevet at det kan være hensiktsmessig med økt bruk av grunnskole og deler av videregående som tiltak i introduksjonsprogrammet, samt at målet om overgang til arbeid også omfatter at veien til arbeid går via videre utdanning etter endt program.
  • Kommunenes plikt til å individuelt vurdere programmets lengde er tydeliggjort i merknadene til § 5.
  • Betydningen av økt samarbeid med lokalt næringsliv er fremhevet i merknadene til § 4
  • Lovteksten og merknadene til § 25 er endret som følge av at bestemmelsen nylig ble endret og trådte i kraft 1. juli 2015.
  • I opplistingen over hvem som er omfattet av kan-gruppen i merknadene til § 3 tredje ledd har vi tatt inn en gruppe som tidligere hadde falt ut; personer som har avbrutt eller avvist deltakelse i program.
  • Omtalen av introduksjonsprogram er endret, i tråd med nylig avgitt tolkningsuttalelse om at vilkåret om fulltid ikke er til hinder for at programmet enkelte uker kan overstige 37,5 timer, mens antall timer andre uker kan være lavere enn 37,5 timer. I gjennomsnitt skal programmets innhold være 37,5 timer per uke i løpet av en periode på 52 uker, regnet fra deltakerens oppstart i program.

Rundskriv Q-20/2015 kan leses her.