Historisk arkiv

Palliasjonsutvalget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen oppnevnte 11. mai 2016 et utvalg som skal utrede palliasjonsfeltet. Utvalget ledes av Stein Kaasa.

Regjeringen ønsker å styrke det palliative tilbudet. Det er 17 år siden forrige NOU om palliasjon NOU 1999: 2 Livshjelp — Behandling, pleie og omsorg for uhelbredelig syke og døende. Stortinget har anmodet om en offentlig utredning av palliasjonsfeltet, Innst. 379 S (2014 – 2015).

Utvalget skal gjennomgå og vurdere dagens palliative tilbud. Det skal vurdere innholdet i tjenestene, uavhengig av diagnose, alder eller andre forhold, gjennom hele sykdomsperioden og frem til livets avslutning. På denne bakgrunn skal utvalget foreslå tiltak som skal bidra til å styrke kvalitet, kompetanse, samhandling, faglig omstilling og nye arbeidsformer, samt tverrfaglig  samarbeid. Pasientenes og de pårørendes behov skal stå i sentrum.

Utvalget skal avgi sin innstilling i form av en NOU innen 31. desember 2017.

Les mandaet til Palliasjonsutvalget

Utvalgsleder:

 • Professor Stein Kaasa, Oslo

Medlemmer:

 • Førsteamanuensis Marianne Klungland Bahus, Kristiansand
 • Overlege Ann Ragnhild Broderstad, Skånland
 • Overlege Peder Broen, Klæbu
 • Pensjonist Helge Farsund, Lørenskog
 • Sykepleier Anne Marie Flovik, Bærum
 • Teolog Søren Vincent Hagerup, Sandefjord
 • Pensjonist Bodil Johanne Husby, Oslo
 • Organisasjonsleder Natasha Pedersen, Kristiansand
 • Førstelektor Astrid Rønsen, Lørenskog
 • Senior psykologspesialist Borrik Schjødt, Bergen
 • Sykepleier Joran Slaaen, Lørenskog

Utvalget leverte NOU 2017: 16 På liv og død — Palliasjon til alvorlig syke og døende 20. desmeber 2017.