Historisk arkiv

Rundskriv V-8B/2014 Sats for beregning av statstilskudd til tros- og livssynssamfunn 2014

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Satsen som skal brukes for beregning av statstilskudd til tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke i 2014, er 449 kroner per medlem.

Sats for beregning av statstilskudd til tros- og livssynssamfunn 2014

Vi viser til vårt rundskriv V–6B/2014 av 22. januar 2014, hvor det fremkommer at satsen for beregning av statstilskudd til tros- og livssynssamfunn for 2014 vil bli kunngjort på Kulturdepartementets nettsider og i et rundskriv til fylkesmennene, så snart den foreligger.

Satsen som skal brukes for beregning av statstilskudd til tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke i 2014, er 449 kroner per medlem.

Beløpet som ligger til grunn for fastsettingen av satsen i 2014, er 1 753 720 000 kroner. Medlemstallet for Dnk som inngår i beregningsgrunnlaget for satsen, er 3 901 749. En nærmere redegjørelse for fastsettingen av satsen legges ut på Kulturdepartementets nettsider (.pdf).

 

Med hilsen

Lars Audun Granly e.f.
ekspedisjonssjef

 

Geir Telstø
seniorrådgiver

 

Kopi: Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Norges Kristne Råd, Islamsk Råd Norge