Historisk arkiv

Rundskriv V-6B/2016 Sats for beregning av statstilskudd til tros- og livssynssamfunn 2016

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Sats som skal brukes for beregning av statstilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke.

Vi viser til vårt rundskriv V–3B/2016 av 22. januar 2016, hvor det fremkommer at satsen for beregning av statstilskudd til tros- og livssynssamfunn for 2016 vil bli kunngjort på Kulturdepartementets nettsider og i et rundskriv til fylkesmennene.

Satsen som skal brukes for beregning av statstilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke (Dnk) i 2016, er 472 kroner per medlem.

Beløpet som ligger til grunn for fastsettingen av satsen i 2016, er 1 826 206 000 kroner. Medlemstallet for Dnk som inngår i beregningsgrunnlaget for satsen, er 3 872 490.

En nærmere redegjørelse for fastsettingen av satsen.

Med hilsen

Ellen Ur e.f.
avdelingsdirektør

Geir Telstø
seniorrådgiver

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Kopi: 

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
Norges Kristne Råd
Islamsk Råd Norge