Historisk arkiv

Anmodning om utsatt behandling av sak i EØS-komiteen 24. september

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på en anmodning fra Stortingets europautvalg om å utsette behandlingen av direktivene som gjelder felles europeisk jernbaneområde og rettsaktene som utgjør fjerde jernbanepakke - i EØS-komiteens møte 24. september.

Det vises til e-post fra Stortingets europautvalg av 10. september d.a. med anmodninger fra hhv. representantene Gjelsvik, Myrli og Nævra om å utsette EØS-komiteens behandling av to beslutninger om innlemmelse av direktiv 2012/34/EU om et felles europeisk jernbaneområde og rettsaktene som utgjør fjerde jernbanepakke.

Stortinget ga 1. juni i år sitt samtykke til at nevnte beslutninger kan innlemmes i EØS-avtalen. Innlemmelse av beslutningene i EØS-avtalen på EØS-komiteens møte 24. september følger dermed av Stortingets vedtak. Stortingsvalget opphever ikke dette.

I henhold til EØS-avtalens artikkel 102 nr. 1 skal EØS-komiteen fatte vedtak om innlemmelse av en rettsakt («endring i et vedlegg til denne avtale») så nær i tid som mulig etter at EU har vedtatt nytt regelverk. Innlemmelse av pakken på EØS-komiteeens møte 24. september er dermed også i tråd med våre folkerettslige forpliktelser om å innlemme rettsakter så nær i tid som mulig, i dette tilfellet etter Stortingets forhåndssamtykke.

Når det gjelder bruk av skriftlig prosedyre, er det i tråd med tidligere praksis at det ikke avholdes møter i Stortingets europautvalg ved stortingsvalg, men at Stortinget konsulteres ved skriftlig prosedyre. Skriftlig prosedyre ble benyttet både i 2013 og 2017.

Det ligger ikke særskilte statsrettslige begrensninger i regjeringens kompetanse i perioden mellom varslet avskjed og avskjedssøknad fremmes i statsråd.

De internrettslige prosedyrene for innlemmelse av fjerde jernbanepakke er fullførte på norsk side. Regjeringen forholder seg derfor til Stortingets vedtak i denne saken.

Med vennlig hilsen
Ine Eriksen Søreide