Historisk arkiv

EØS-midlene styrker samarbeidet mellom Norge og Portugal

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Her er noen av resultatene så langt: Havgående forskningsfartøy er fornyet. Kommuner er satt i stand til å kartlegge konsekvenser av klimaendringene. Sivilsamfunnets stemme er styrket, og samarbeidet om grønn vekst er konkretisert.

Havforskningsfartøyet Mar Portugal ligger til kai i Lisboa i påvente av oppgraderinger og installering av vitenskapelig utstyr. Foto: Den norske ambassaden i Lisboa

Norge finansierer i alt åtte programmer for sosial og økonomisk utjevning i Portugal gjennom EØS-midlene. Programmene er innenfor havforvaltning, folkehelse, sivilsamfunn, fornybar energi, klimatilpasning, likestilling, kulturarv og kulturelt mangfold.

     Les mer: Hva er EØS-midlene?

Under programmene gjennomføres 212 prosjekter. I underkant av 60 prosjekter gjennomføres i samarbeid med norske partnere.

Det største enkeltprosjektet har vært å gi Portugal et nytt havforskningsfartøy. Mar Portugal, som erstatter fartøyet Noruega som Norge ga i gave på 70-tallet, er nå på plass i Lisboa. Havforskningsinstituttet er rådgiver i prosjektet.

– Norge og Portugal forvalter begge store havområder og har sterke historiske bånd til havet. Det er svært gledelig å se at EØS-midlene bidrar til å styrke samarbeidet mellom havforskningsinstituttene og andre relevante organisasjoner i de to landene, sier Norges ambassadør til Portugal, Ove Thorsheim.

Helse

Gjennom programmet for å bedre folkehelsen i Portugal finansierer Norge prosjekter innen ernæring, smittsomme sykdommer, mental helse og helseinformasjonssystemer. Det gjennomføres også en nasjonal folkehelseundersøkelse. Det norske Folkehelseinstituttet er en viktig bidragsyter i gjennomføringen av programmet.

Støtten til det sivile samfunn har fire hovedtema: styrke NGOenes deltakelse i politikkutforming, fremme menneskerettigheter og demokratiske verdier, effektivisere NGOene og fremme ungdomssysselsetting og sosial inkludering.

Gjennom prosjektet Terra Jovem får ungdom på Azorene praktisk yrkesopplæring i jordbrukssektoren. Foto: Den norske ambassaden i Lisboa

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap samarbeider med det portugisiske miljødirektoratet om programmet for klimatilpasning. Gjennom EØS-midlene er flere portugisiske kommuner blitt i stand til å planlegge og kartlegge mulige lokale konsekvenser av klimaendringene. På den måten har kommunene fått på plass nødvendige verktøy for å søke EU-midler til å gjennomføre tiltak.

     Les mer: Liste over pågående prosjekter

Grønn vekst

Den portugisiske miljø- og energiministeren og næringslivsledere var i Norge for å diskutere grønn vekst tidligere i år. I kjølvannet av besøket har nye samarbeidsprosjekter oppstått mellom norske og portugisiske selskaper.

– Ett av hovedformålene med EØS-midlene er å styrke de bilaterale relasjonene mellom giver- og mottakerland. Jeg er derfor glad for at nær 30 prosent av prosjektene i Portugal har giverlandspartner, sier ambassadør Thorsheim.