Historisk arkiv

Svar på spørsmål om klimamålrapporter og okkupert land

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Tobias Drevland Lund (Rødt) om hvilke grep regjeringen kan ta for at NDC-registeret ikke godtar å arkivere nasjonale klimamål-rapporter som inkluderer tiltak ekstraterritorielt eller på okkupert land.

Skriftlig spørsmål nr. 543 (2021-2022).
Datert 2.12.2021

Fra representanten Tobias Drevland Lund (Rødt) til utenriksministeren:
Hvilke grep kan regjeringen ta for at NDC-registeret ikke godtar å arkivere nasjonale klimamål-rapporter som inkluderer tiltak ekstraterritorielt eller på okkupert land?

Utenriksministerens svar:
Partene under Parisavtalen har blitt enige om at hvert land skal melde inn nasjonalt bestemte bidrag («nationally determined contributions» – NDC), det vil si nasjonale klimamål under avtalen. Partene har i tillegg bestemt hvilken informasjon som kan være relevant å inkludere i slik innmelding.  

Det er riktig at FNs klimasekretariat ikke er gitt noen rolle i å vurdere partenes nasjonale klimamål eller hvordan det rapporteres på gjennomføring og oppnåelse av disse. Rollen til sekretariatet er å vedlikeholde registeret og offentliggjøre de nasjonalt bestemte bidragene som landene har formidlet.

Partene til Parisavtalen skal senest i 2024 og deretter annethvert år levere rapporter om sine nasjonale utslippsregnskap gjennomføring og oppnåelse av deres innmeldte klimamål. Tekniske eksperter vil så vurdere denne rapporteringen opp mot fastsatte rapporteringskrav.

Parisavtalens rapporteringssystem bygger på rapporteringssystemet for Klimakonvensjonen og Kyotoprotokollen. Grunnleggende her er at FNs klimasekretariat har en helt nøytral rolle. Dette gjelder også problemstillinger av den type representanten Drevland Lund tar opp i sitt spørsmål. På sekretariatets hjemmeside er da også følgende eksplisitt klargjort: “The publication of Party submissions on this website does not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the UNFCCC or the Secretariat of the United Nations concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries as may be referred to in any of the submissions”.