Historisk arkiv

Svar på spørsmål om Israel og Palestina

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) om utenriksministeren vil fastsette en frist for israelske myndigheter til å fremskaffe bevis for terrorstemplingen av seks palestinske menneskerettsorganisasjoner, og dersom slike bevis ikke blir fremlagt, vil utenriksministeren be israelske myndigheter om å omgjøre beslutningen om terrorstempling før den blir permanent?

Skriftlig spørsmål nr. 1894 (2021-2022)
Datert 24.04.2022

Fra representanten Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til utenriksministeren:
Vil utenriksministeren fastsette en snarlig endelig frist for israelske myndigheter til å fremskaffe bevis for terrorstemplingen av seks palestinske menneskerettsorganisasjoner, og dersom slike bevis ikke blir fremlagt, vil utenriksministeren be israelske myndigheter om å omgjøre beslutningen om terrorstempling før den blir permanent den 19. mai 2022?

Utenriksministerens svar:
Jeg tar den israelske beslutningen om å terrorliste seks palestinske sivilsamfunnsorganisasjoner svært alvorlig. Norge har kontakt med israelske myndigheter, sivilsamfunnsaktører, FN og andre givere om saken. Basert på denne dialogen er det fortsatt svært uklart når den israelske beslutningen om terrorlisting eventuelt gjøres permanent.

Dialogen med Israel om denne saken er ikke avsluttet. Jeg tok opp saken med utenriksminister Yair Lapid og minister for regionalt samarbeid Esawi Frej i november i fjor. Under mitt besøk til Israel den 23. mars, ble temaet tatt opp igjen med israelske myndigheter. Vi diskuterer saken også med andre giverland og FN, og mener denne koordineringen er viktig.

Jeg har gjentatte ganger uttalt min bekymring for konsekvensene av den israelske beslutningen. Handlingsrommet for sivilt samfunn i Palestina blir stadig mer begrenset. Det gjør det også vanskeligere å få pålitelig informasjon om menneskerettighetsbrudd – og overgrep. Det rammer sårbare grupper som barn, kvinner og fattige bønder særlig hardt.

Utenriksdepartementet har utbetalt alle bidrag i 2021 i tråd med våre avtaleforpliktelser. Vi vil også bidra til at terrorlistingen ikke går utover bøndene i Palestina som har mottatt norsk støtte via Norsk Folkehjelp gjennom deres samarbeid med UAWC. Utenriksdepartementet planlegger å utbetale midler direkte til lokale leverandører av for eksempel såkorn og gjødsel, noe som vil komme bøndene til gode.