Historisk arkiv

Svar på spørsmål om Colombias freds- og forsoningstiltak

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Kristoffer Robin Haug (MDG) om utenriksministeren kan redegjøre for hvordan de samarbeider med og vurderer Colombias tiltak som er iverksatt for å redusere trusler, angrep og drap på sosiale ledere og menneskerettighetsforkjempere.

Skriftlig spørsmål nr. 1296 (2022-2023).
Datert 09.02.2023

Fra representanten Kristoffer Robin Haug (MDG) til utenriksministeren:
Kan utenriksministeren redegjøre for hvordan de samarbeider med og vurderer Colombias tiltak som er iverksatt for å redusere trusler, angrep og drap på sosiale ledere og menneskerettighetsforkjempere?

Utenriksministerens svar:
Situasjonen for lokale ledere og menneskerettighetsforsvarere i Colombia er alvorlig. Jeg snakket selv med representanter for disse gruppene under mitt besøk til Colombia i oktober i fjor. Dette er personer som utsettes for trusler, trakassering og drap i stort antall – blant annet fordi de kjemper for fred i sine lokalsamfunn, og fordi de ønsker å beskytte skogen, jorda og miljøet der de bor.

Fredsavtalen fra 2016 inneholder en rekke forpliktelser som, hvis de implementeres, vil kunne bidra til å bedre sikkerheten for disse utsatte personene. Noen punkter handler om å gi økt beskyttelse og sørge for effektiv etterforskning og rettsforfølgelse av forbrytelser mot menneskerettighetsforsvarere, mens andre handler om å endre de underliggende årsakene til konflikten.

Å bedre situasjonen for menneskerettighetsforsvarere er en integrert del av Norges langsiktige innsats for fred i Colombia. Vi jobber bredt for å støtte opp om en helhetlig implementering av fredsavtalen med den tidligere geriljagruppen Farc-EP. Menneskerettighetsperspektivet er også en integrert del av vårt innsats som garantistland i forhandlingene med ELN-geriljaen og støtte til dialogen mellom myndighetene og andre væpnede grupperinger.

Fra norsk side har vi en kontinuerlig dialog med colombianske myndigheter. I denne dialogen er den utstrakte volden og behovet for styrket beskyttelse av utsatte grupper, som miljø- og menneskerettighetsforsvarere og tidligere Farc-soldater, et gjennomgangstema. Situasjonen for menneskerettighetsforsvarere har også blitt diskutert i møter mellom statsministeren og Colombias president, og på utenriksministernivå. Vår oppfatning er at dette er en problemstilling som den sittende regjeringen i Colombia tar på høyeste alvor.

I flere av prosjektene og programmene som finansieres av Norge er det et spesielt fokus på beskyttelses- og varslingsmekanismer. Vi støtter også et eget program som bidrar til økt beskyttelse av kvinnelige menneskerettighetsforsvarere i utsatte områder.

Ambassaden i Bogotá gjennomfører regelmessige feltbesøk til utsatte områder og lokalsamfunn for bl.a. å synliggjøre vår støtte til miljø – og menneskerettighetsforsvarere, og urfolksledere.

Norge har ved flere anledninger tatt opp situasjonen for lokale ledere og menneskerettighetsforkjempere i Colombia i FNs sikkerhetsråd. I FNs menneskerettighetsråd har vi flere ganger tatt opp situasjonen for miljø- og menneskerettighetsforkjempere i Colombia. Norge legger vekt på å være en tydelig politisk og økonomisk støttespiller for det viktige arbeidet som FNs høykommissær for menneskerettigheter og FNs organisasjon for kvinners rettigheter og likestilling gjør i landet.

Regjeringen vil fortsette engasjementet for menneskerettigheter og bærekraftig fred i Colombia i relevante fora og sammenhenger.