Historisk arkiv

Svar på spørsmål om bistandsmidler til Etiopia

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereims svar på et spørsmål fra Ingjerd Schou (H) om regjeringen kan garantere at norske bistandsmidler til Etiopia ikke benyttes til å finansiere regjeringsstyrkene i Tigray-konflikten.

Spørsmål nr. 2652 (2021-2022).
Datert 16.08.2022

Spørsmål fra representant Ingjerd Schou (H) til utviklingsministeren:
Kan regjeringen garantere at norske bistandsmidler til Etiopia ikke benyttes til å finansiere regjeringsstyrkene i Tigray-konflikten?

Utviklingsministerens svar:
Konflikten i Tigray har medført en omlegging av norsk utviklingssamarbeid med mer vekt på humanitær støtte og gjenoppbygging de to siste årene. Matsikkerhet, konfliktdemping, fred- og forsoning, gjenoppbygging og klimatilpasning er førende norske prioriteringer i Etiopia.

Den bilaterale bistanden til Etiopia var i 2021 på 759 millioner fordelt på følgende samarbeidsområder i tillegg til humanitær støtte: 1) styresett, likestilling og menneskerettigheter, 2) utdanning og 3) landbruk og klima/skog.

Den humanitære situasjonen er kritisk som følge av konflikt i nord og tørke sør i landet. Vår humanitære støtte har økt betydelig de to siste årene som følge av de økte behovene og var på 262 millioner kroner i 2021. Humanitære samarbeidspartnere arbeider aktivt for å sikre at innsatsen styres av de humanitære prinsippene om humanitet, upartiskhet, nøytralitet og uavhengighet. Dette bidrar til å redusere faren for misbruk av humanitær støtte. Det er så langt ingen kjente tilfeller av at føderale myndigheter aktivt har misbrukt langsiktig eller humanitær bistand. Å få full og uhindret humanitær tilgang er imidlertid en vedvarende utfordring.

Støtten til utdanning går gjennom Verdensbanken, Redd Barna og Unicef. Støtte til yrkesrettet utdanning har vært gjennom statlige strukturer. Programmet er fulgt nøye, men sammen med andre givere vurderes nå alternative kanaler. Innen matsikkerhet har Verdensbanken vært brukt som hovedkanal. Et samarbeid med den den tyske utviklingsbanken er til vurdering. Norge har gjennom Danmark også støttet myndighetenes arbeid med modernisering og klimatilpasning innen landbruket. Her utbetales det etter at det er dokumentert hva midlene har gått til. Givernes konsulenter gjennomgår rapportene og regnskapene for å verifisere hva som har blitt støttet. For øvrig har Etiopias finansdepartement overfor giverlandene skriftlig garantert at prosjektmidler ikke skal berøres av konflikten.  

Selv ved en politisk løsning på konflikten i nord vil det være store og langvarige behov for gjenoppbygging og langsiktige freds- og forsoningstiltak i landet. Norge vil fortsette å justere bistanden slik at den er best mulig egnet til å møte disse behovene, på en måte som sikrer at midler brukes til det formålet de er ment for.