Historisk arkiv

Svar på spørsmål om støtte til aktører i hjelpearbeidet etter jordskjelvet i Tyrkia og Syria

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utanriksminister Anniken Huitfeldts svar på eit spørsmål frå Ingrid Fiskaa (SV) om regjeringa vil 1) skalera opp støtta til lokale aktørar i hjelpearbeidet etter jordskjelvet i Syria og 2) sørga for at pengar kan kanaliserast via aktørar som UD allereie har strategiske partnarskapsavtalar med.

Spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 1369 (2022-2023).
Datert 15.2.2023

Fra representanten Ingrid Fiskaa (SV) til utenriksministeren:
Vil regjeringa 1) skalera opp støtta til lokale aktørar i hjelpearbeidet etter jordskjelvet i Syria og 2) sørga for at pengar kan kanaliserast via aktørar som UD allereie har strategiske partnarskapsavtalar med, og slik raskt sikra ressursar til lokale aktørar?

Utenriksministerens svar:
Jeg viser til mitt svar på representanten Fiskaas spørsmål av 10. februar 2023 (nr. 1298) om støtte til de jordskjelvrammede i Tyrkia og Syria.

Regjeringen annonserte 6. februar, samme dag som skjelvene, 150 millioner kroner i humanitær støtte til Tyrkia og Syria. Fredag 17. februar besluttet regjeringen å øke støtten til jordskjelvresponsen fra 150 til 250 millioner kroner.

Både den opprinnelige og den økte norske støtten kanaliseres gjennom FN-systemet, Røde Kors-bevegelsen og de norske humanitære organisasjonene Utenriksdepartementet har strategiske partnerskapsavtaler med.

Valg av kanal for den norske støtten gjøres basert på hvilke organisasjoner som er til stede der behovene er størst i de katastroferammede områdene, deres evne til å svare på de faktiske behovene og deres kapasitet til å yte umiddelbar bistand. Det er i så måte naturlig å bruke lokale partnere der dette er mulig.

De aller fleste av våre norske og internasjonale humanitære samarbeidspartnere benytter lokale organisasjoner for å gjennomføre aktivitetene.

Flere norske organisasjoner hadde før skjelvene tilstedeværelse i Syria, både i opprørskontrollerte og regjeringsstyrte områder. Organisasjoner med strategiske partnerskapsavtaler har fått sine søknader om bruk av fleksible midler innvilget fortløpende. Mange av disse samarbeider med lokale partnere for å få bistanden frem til dem som trenger den mest.

FN-systemet jobber også via lokale partnere. Begge FNs humanitære landfond for Syria som Norge så langt har gitt 60 millioner kroner, støtter lokale organisasjoner direkte.

Røde Kors-bevegelsen som er en av våre partnere i jordskjelvresponsen, bygger sin struktur nettopp på lokale lag og foreninger som gir god innsikt i og evne til å respondere på behov i de rammede områdene.