Historisk arkiv

Svar på spørsmål om en uavhengig gransking av Israels apartheidpolitikk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) om utenriksministeren vil ta initiativ overfor FNs sikkerhetsråd for å iverksette en uavhengig  gransking av Israels apartheidpolitikk, og om utenriksministeren vil be Israel oppheve terrorlistingen av seks palestinske sivilsamfunnsorganisasjoner.

Skriftlig spørsmål nr. 1267 (2021-2022).
Datert 14.02.2022

Fra representanten Bjørnar Moxnes (R) til utenriksministeren: Vil utenriksministeren ta initiativ overfor FNs sikkerhetsråd for å iverksette en uavhengig  gransking av Israels apartheidpolitikk, og vil utenriksministeren be Israel oppheve terrorlistingen av de seks palestinske sivilsamfunnsorganisasjonene deriblant al-Haq?

Utenriksministerens svar:
Norge følger menneskerettighetssituasjonen i Palestina og Israel tett. Vi ser svært alvorlig på de mange bruddene på menneskerettighetene og internasjonal humanitærrett mot palestinere som FN, menneskerettighetsorganisasjoner og andre rapporterer om. Vi er kjent med rapportene fra Amnesty International, Human Rights Watch, B’Tselem og andre.

«Apartheid» er definert som en forbrytelse mot menneskeheten i Roma-vedtektene for Den internasjonale straffedomstol av 1998. Det er et rettslig begrep med et rettslig definert innhold. Det er først og fremst rettsvesenets oppgave å avgjøre hvorvidt en slik alvorlig internasjonal forbrytelse har funnet sted. Jeg noterer meg i den forbindelse at hovedanklager ved Den internasjonale straffedomstol (ICC) i fjor besluttet å iverksette etterforskning knyttet til situasjonen i Palestina, og denne etterforskningen er pågående. Hovedanklager vil på uavhengig grunnlag kunne vurdere spørsmålet i forbindelse med etterforskningen.

Norge understreker i alle relevante fora, inkludert i FNs sikkerhetsråd, at Israel er folkerettslig forpliktet til å ivareta rettighetene til alle befolkningsgrupper i Israel og i okkuperte palestinske områder. Den israelsk-palestinske konflikten drøftes i Sikkerhetsrådet hver måned. Som valgt medlem av Sikkerhetsrådet er Norge tydelig i sin kritikk av de ulovlige israelske bosetningene, husutkastelser, voldshandlinger mot sivile, frihetsberøvelse og stengningsregimet i Gaza. Å oppfordre til respekt for menneskerettighetene og internasjonal humanitærrett er et viktig prinsipp i den bilaterale dialogen vår med Israel.

Jeg er sterkt bekymret for at handlingsrommet for sivilt samfunn i Palestina blir stadig mer begrenset. Det gjør det vanskeligere å få pålitelig informasjon om menneskerettsbrudd – og overgrep.

Norge har advart om at den israelske beslutningen om å terrorliste seks palestinske organisasjoner vil begrense dette handlingsrommet ytterligere. Vi er i kontakt med organisasjonene som mottar norsk støtte for å forstå hvordan beslutningen påvirker deres arbeid.

Regjeringen tar de israelske anklagene om forbindelser til terrorvirksomhet svært alvorlig og har bedt Israel om å dokumentere dem. Dialogen med israelske myndigheter pågår fortsatt.

Vi opprettholder også nær dialog med andre giverland og FN om denne saken samt håndteringen av den.