Historisk arkiv

Svar på spørsmål om FNs utviklingsarbeid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereims svar på et spørsmål fra Paal Kloster (SV) om hvilke planer regjeringen har for støtten til FNs utviklingsarbeid generelt og FNs utviklingsprogram spesielt.

Skriftlig spørsmål nr. 1529 (2021-2022).
Datert 10.03.2022

Fra representanten Paal Kloster (SV) til utviklingsministeren: 
Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til utviklingsministeren: UNDP er ryggraden i FNs utviklingssystem. Hvilke planer har regjeringen for støtten til FNs utviklingsarbeid generelt og FNs utviklingsprogram spesielt?

Utviklingsministerens svar:
Som representanten Kloster fremhever, er UNDP ryggraden i FNs utviklingssystem. Vi vil fortsette å jobbe for at kjernestøtten til store FN-organisasjoner, som UNDP, holdes på et høyt nivå.

Regjeringen har en rettighetsbasert og systemisk tilnærming til utviklingspolitikken. Norges utviklingspolitikk skal bidra til samfunnsendring. Dette er også i kjernen av UNDPs mandat.

Klimaendringene er den største langsiktige trusselen verdenssamfunnet står overfor. Klimaendringene underminerer både oppnådde resultater og framtidig innsats på utviklingsfeltet. Derfor vil regjeringen forene klima- og utviklingspolitikken. Som FNs største klimaaktør er UNDP også her en sentral partner. På landnivå jobber UNDP med sammenhengene mellom klima, energi og katastrofeforebygging. UNDP forvalter i dag en klimaportefølje på ca. 1,3 milliarder dollar, og evalueringer viser at UNDPs klimaarbeid også har en viktig normativ dimensjon.

En vesentlig del av norsk bistand går til humanitær innsats. Samtidig skal vi ha et langsiktig perspektiv som bidrar til mer bærekraftige løsninger. Norsk innsats skal styres slik at den settes inn der den gir mest mulig effekt og skaper flest mulig positive, selvforsterkende ringvirkninger. UNDP jobber med langsiktig utvikling, men jobber også med å få gode løsninger for å bygge bro mellom kortsiktig nødhjelp og langsiktig bistandsarbeid.

Norge skal være en pådriver for å styrke FN-systemet og gjøre det mer effektivt. UNDP har en sentral rolle i arbeidet med å reformere FNs utviklingssystem.  

Stortinget har gitt tilslutning til at Norge skal videreføre flerårige indikative tilsagn om frivillige kjernebidrag til FNs fond, programmer og særorganisasjoner. Tilsagnene er i tråd med Norges oppslutning om «Funding Compact», som er den fremforhandlede enigheten mellom FN og medlemslandene om felles innsats for et mer effektivt FN. Flerårige bidrag gir organisasjonene forutsigbarhet i arbeidet med å følge opp internasjonalt vedtatte planer, særlig for å nå bærekraftsmålene.

UNDP en av de FN organisasjonene som mottar mest kjernestøtte årlig. I tillegg til kjernestøtten kommer den viktige støtten vi gir UNDP gjennom andre budsjettposter.