Historisk arkiv

Svar på spørsmål om FN-rapport om Xinjiang

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) om hvilke konkrete tiltak for etterforskning og ansvarliggjøring Norge vil bidra til å iverksette etter FN-rapporten om Kinas menneskerettsbrudd og forbrytelser mot menneskeheten i Xinjiang.

Skriftlig spørsmål nr. 2941 (2021-2022).
Datert 20.09.2022

Fra representanten Rasmus Hansson (MDG) til utenriksministeren:
Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til utenriksministeren: Hvilke konkrete tiltak for etterforskning og ansvarliggjøring vil Norge bidra til å iverksette etter FN-rapporten om Kinas menneskerettsbrudd og forbrytelser mot menneskeheten i Xinjiang?

Utenriksministerens svar:
Bilateral dialog og multilateralt samarbeid er våre viktigste virkemidler i arbeidet for å fremme og beskytte menneskerettigheter. Norge har jevnlig uttrykt bekymring for menneskerettighetssituasjonen i Xinjiang. Dette tok jeg også direkte opp i samtalen jeg hadde med Kinas utenriksminister Wang Yi da vi møttes i New York i forrige uke.

Ved publiseringen av rapporten fra FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR) gjentok jeg at Norge oppfordrer kinesiske myndigheter til å respektere alle sine menneskerettighetsforpliktelser, stoppe vilkårlig frihetsberøvelse av uigurer og andre minoriteter, og til å samarbeide fullt ut med FNs menneskerettighetsinstitusjoner for å sikre overholdelse av bindende, internasjonale menneskerettighetsforpliktelser. 

Rapporten fra FNs høykommissær for menneskerettigheter er grundig, og presenterer funn som er svært bekymringsfulle. Konklusjonen i rapporten er at det er begått alvorlige menneskerettighetsbrudd i Xinjiang mot uigurer og andre muslimske minoriteter, og at handlingene kan utgjøre forbrytelser mot menneskeheten.

Norge var blant landene som oppfordret høykommissæren til å publisere rapporten om Xinjiang. Vi har også bedt om at initiativ tatt av høykommissæren bør følges opp av Menneskerettighetsrådet. Norge støtter videre dialog mellom OHCHR og kinesiske myndigheter om menneskerettighetsspørsmål. Vi mener for øvrig at det er mer effektivt når en bredere gruppe land står sammen når vi diskuterer spørsmål knyttet til menneskerettighetsbrudd. Vi tar derfor del i en aktiv dialog med andre medlemmer i Menneskerettighetsrådet om hvordan rapporten fra OHCHR bør følges opp.

Vi må fremme norske interesser på en helhetlig måte. Selv om det er næringsministeren som har det konstitusjonelle ansvaret for forhandlingene om en frihandelsavtale med Kina, vil jeg  understreke på generelt grunnlag at næringsinteresser ikke står i motsetning til menneskerettigheter. Norge og Efta har handelsavtaler med flere land hvor menneskerettighetene er under press, og gjennom WTO har Norge og Kina allerede et omfattende handelssamkvem. Norsk næringsliv som er aktive i Kina, forventes å etterleve OECDs retningslinjer og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, samt gjøre risikovurderinger i tråd med den nylig vedtatte åpenhetsloven.