Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Styrket innsats mot sosial dumping og andre viktige tiltak

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Regjeringen foreslår ytterligere tiltak for å styrke arbeidet mot sosial dumping, styrke tilsyn med HMS i petroleumssektoren, samt styrke kunnskapen om sykefravær og arbeidsrett.

 

Styrker arbeidet mot sosial dumping

Mange utenlandske arbeidstakere blir dårlig behandlet. De får lavere lønninger og opplever dårligere arbeidsmiljøforhold enn hva vi aksepterer i Norge.

– Et viktig bidrag i kampen mot sosial dumping er å styrke Arbeidstilsynets tilsynsinnsats ytterligere, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Det er også viktig at arbeidsgivere og de utenlandske arbeidstakerne får bedre informasjon, slik at de raskt og enkelt kan sette seg inn i hvilke rettigheter og plikter som gjelder. Regjeringen foreslår å styrke Arbeidstilsynet med 10 millioner kroner i 2008, en ytterligere styrking på 5 millioner i forhold til revidert budsjett 2007.

– I tillegg til styrkingen av tilsynsarbeidet legger vi vekt på at god og målrettet informasjon til arbeidsinnvandrerne og deres arbeidsgivere vil gjøre det enklere for utenlandske arbeidstakere å komme til Norge, og for norske arbeidsgivere å rekruttere arbeidskraft fra utlandet. Det vil også bidra til å hindre en uønsket todeling i norsk arbeidsliv, sier statsråden.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet vil derfor utvikle en strategi for å samordne og gjøre bedre tilgjengelig informasjon knyttet til rettigheter og plikter for utenlandske arbeidstakere og virksomheter som skal jobbe i Norge, og for norske arbeidsgivere som ønsker å benytte utenlandsk arbeidskraft.

  

30 millioner kroner til sykefraværsforskning

Regjeringen foreslår å styrke forskningen om årsaker til sykefravær, uførhet og utstøting med 20 millioner kroner. Styrkingen går til et 10-årsprogram for sykefraværsforskning i regi av Norges forskningsråd som ble startet i 2007. Satsingen har vært drøftet med og støttes av arbeidslivets parter i IA-avtalen.

Til sammen er satsingen på 30 millioner kroner. AIDs andel er 20 millioner kroner, mens 10 millioner kroner går over Kunnskapsdepartementets budsjett.

 

Styrker tilsyn med helse-, miljø- og sikkerhet i petroleumssektoren

Petroleumstilsynet foreslås styrket med 12 millioner kroner for å øke tilsynskapasiteten i forhold til et stadig mer komplekst aktørbilde i næringen og bidra til etablering av elektroniske samhandlingsløsninger.

Det er avgjørende for HMS-nivået i sektoren at Petroleumstilsynet har tilstrekkelig kapasitet, kompetanse og teknologi. Aktørbildet på norsk sokkel er i stadig endring. Det er kommet til mange nye og forholdsvis små aktører, i tillegg til at fusjonen mellom Statoil og Hydro bidrar til å gjøre bildet mer komplekst. Petroleumstilsynet må følge opp at de nye, små aktørene har den nødvendige kunnskap og kompetanse til å ivareta sine oppgaver og plikter, og at fusjonen mellom Statoil og Hydro ikke medfører en svekking av HMS-nivået.

Regjeringen forslår derfor å styrke Petroleumstilsynets utgifts- og inntektsramme med 7 millioner kroner for å øke kapasiteten i tilsynet, en ytterligere styrking på 3,5 millioner kroner i forhold til revidert budsjett. Satsingen på elektroniske samhandlingsløsninger fra revidert budsjett 2007 videreføres med 5 millioner kroner, for å sikre at tilsynsmyndighetene, også i fremtiden, har nødvendig kompetanse og teknologi til å ivareta sine oppgaver og roller.

 

Styrker faget arbeidsrett 

Regjeringen ønsker å øke kunnskapen om både individuell og kollektiv arbeidsrett, og foreslår et tilskudd på 3,1 millioner kroner i 2008 for å etablere et faglig utviklingsprosjekt som skal bidra til dette. Arbeidsrett angår alle og det har vært undervurdert i lengre tid å ivareta samfunnets behov for kunnskap og behovet for rekruttering til faget. Prosjektet forankres ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, der den faglige kompetansen finnes i dag.

  

Økt bevilgning til avisa Ruijan Kaiku

Regjeringen foreslår videre å øke bevilgningen til avisa Ruijan Kaiku over Arbeids- og inkluderingsdepartementets budsjett med 200 000 kroner i 2008. Dette vil innebære en samlet bevilgning til Ruijan Kaiku på 400 000 kroner over AIDs budsjett. Avisen er et viktig medietilbud for den kvenske befolkningen og et viktig forum for ytringer, informasjon og diskusjon i det kvenske samfunnet.

– Økningen på 200 000 kroner vil bidra til å bedre rammevilkårene for driften av avisen, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.

 

6,9 millioner til TV Glad

Departementet bevilger 6,9 millioner kroner til TV Glad, en fjernsynskanal av og for utviklingshemmede.

– TV Glad gir utviklingshemmede en mulighet til å ytre seg på egne vegne. Det styrker ytringsfriheten og de demokratiske rettighetene til utviklingshemmede, sier Bjarne Håkon Hanssen.

Til toppen