Historisk arkiv

EØS-avtalens regler om offentlig støtte

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

EØS-avtalens bestemmelser om offentlig støtte danner viktige rammer for næringsvirksomhet. Hensikten med veilederen er ikke bare å peke på EØS-rettslige begrensninger, men også å vise hvilke muligheter støtteregelverket gir.

EØS-avtalens bestemmelser om offentlig støtte danner viktige rammer for næringsvirksomhet. Veilederen til EØS-avtalens regler om offentlig støtte ble første gang utgitt høsten 2007. Veilederen ble deretter oppdatert i 2010 i henhold til nytt regelverk og praksis. Ettersom dette er et dynamisk rettsområde, har det imidlertid skjedd nye regelverksendringer etter at veilederen ble oppdatert. Hovedsakelig gjelder dette tjenester av allmenn økonomisk betydning. Her har vi redegjort for de viktigste endringene.

Hensikten med veilederen er ikke bare å peke på EØS-rettslige begrensninger, men også å vise hvilke muligheter støtteregelverket gir. Økt kunnskap om hvor grensene går og hvordan en kan oppnå politiske mål innenfor det reglene tillater, vil føre til færre klagesaker til ESA og raskere behandling av de saker som må til ESA.

EØS-avtalens regler om offentlig støtte (PDF)