Historisk arkiv

Norske styrker i Afghanistan i 2014

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Norge fortsetter med militære opplærings- og rådgivningsbidrag i Afghanistan neste år. Antallet soldater trappes gradvis ned frem mot utgangen av 2014.

Norske spesialstyrker vil fortsette å mentorere afghanske CRU i Kabul
Norske spesialstyrker vil fortsette å mentorere afghanske CRU i Kabul. (Foto: Forsvarets mediesenter)

Norge viderefører et norsk politirådgivningslag i Mazar-e Sharif fram til midten av 2014. Rådgivningslagets hovedoppgave vil fortsatt være rådgivning av det afghanske politiets hovedkvarter i Balkh provins og politistasjonene i Mazar-e Sharif.

Norge beholder spesialstyrkebidraget for rådgivning av Crisis Response Unit i Kabul ut 2014. Norge viderefører også mentorering av den afghanske hæren på korpsnivå, instruktørbidrag til den afghanske hærens utdanningsinstitusjoner, stabsoffiserer til ISAFs kommandostruktur samt en tilpasset nasjonal kontingentledelse og støtteelement.

Rådgivning og opplæring
- Vi vil fortsatt legge vekt på rådgivning og opplæring av afghanske politienheter. Denne type bidrag er svært etterspurt og høyt prioritert av både NATO og afghanske myndigheter, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

ISAF-operasjonen i Afghanistan avsluttes ved utgangen av 2014.
- En vellykket overføring av sikkerhetsansvaret til afghanerne forutsetter at vi fortsetter å støtte deres sikkerhetsstyrker. Det er fortsatt behov for styrker som kan drive opplæring og rådgivning av afghanske sikkerhetsstyrker neste år, sier forsvarsministeren.

Det er forstatt behov for styrker som kan være mentorer for afghansk politi
Det er forstatt behov for styrker som kan være mentorer for afghansk politi. Foto: Forsvaret.


Legger ned leir

Når politimentoreringslaget i Mazar-e Sharif avsluttes i midten av 2014, vil den norske leiren Camp Nidaros bli lagt ned. Et tilpasset nasjonalt ledelses- og støtteelement flyttes fra Mazar-e Sharif til Kabul i løpet av første halvår 2014.
- Ved årsskiftet 2013-2014 vil den norske styrken i Afghanistan bestå av rundt 200 personer. Dette tallet vil gå ytterligere ned i løpet av 2014, sier forsvarsministeren.

NATO arbeider nå med rammene for en operasjon i Afghanistan etter 2014. Norge vil ta stilling til eventuelle bidrag til denne operasjonen senere.

Fakta om styrkereduksjonen
Alle ISAF-nasjoner er i ferd med å redusere sine styrkebidrag og tilpasse bidragene til afghansk ledelse av sikkerhetsansvaret. Avviklingen av den norske innsatsen i Faryab i oktober 2012 medførte at det samlede norske bidraget ble redusert fra ca. 560 personer til ca. 220 personer. Etableringen av politirådgivningslaget i Mazar-e Sharif gjør at dagens samlede bidrag er på ca. 270 personer. Ytterligere reduksjoner vil skje i 2013, blant annet avsluttes bidragene med C-130J transportfly og luftoffiserer til Kabul International Airport. Det vil også bli reduksjoner i bemanningen ved øvrige avdelinger.

Ved årsskiftet 2013/2014 vil det samlede norske bidraget være på ca. 200 personer.

Les mer om norske styrker i internasjonale operasjoner her:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fd/tema/utenlandsoperasjoner.html?id=1108