Historisk arkiv

Ønsker innspill

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Forsvarsdepartementet har siden i fjor sommer arbeidet med å vurdere ulike alternativer for hvor de nye F-35-kampflyene skal lokaliseres. Valget står mellom Bodø, Evenes og Ørland, eller kombinasjoner av disse.

Faremo på Ørland
Forsvarsministeren har besøkt alle de tre aktuelle stedene, her er hun på Ørland.

Av forsvarsminister Grete Faremo

Jeg fikk nylig overlevert den foreløpige rapporten fra utredningsarbeidet.
Det er mange ulike hensyn som skal tas i de videre vurderingene, og for at alle miljøer skal kunne gi sine innspill og bli hørt er rapporten sendt på bred høring.

Kampfly er en av Forsvarets viktigste kapasiteter. Et effektivt kampflyvåpen er avgjørende for at Forsvaret skal kunne løse sine oppgaver, både hjemme og ute. De nye F-35-flyene vil sammen med en god og riktig baseløsning gi et stort løft for Forsvaret.

Den basestrukturen vi velger nå skal vi leve med i flere tiår fremover. At forholdene ligger best mulig til rette for at Forsvaret skal kunne løse oppgavene sine og få nødvendig trening må derfor veie tungt. Samtidig er det en rekke andre forhold som må tas hensyn til. Løsningen må være kostnadseffektiv og langsiktig for Forsvarets struktur, hensyn til miljøet må ivaretas, og vi må sikre en løsning som er god i et større, samfunnsøkonomisk perspektiv. Det er også viktig å sikre stabilitet og forutsigbarhet for Forsvarets ansatte og deres familier. Derfor må et helhetlig perspektiv ligge til grunn for en beslutning med så store økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser.

Vurdering av alternativene
Rapporten som nå er på høring inneholder ingen anbefaling av hvilken baseløsning som bør velges. Den er først og fremst en vurdering av hvor egnet alternativene er. Den ser også på konsekvenser og kostnader knyttet til det enkelte alternativ. Utredningsarbeidet er ikke ferdig på alle områder. Vi ser heller ikke bort fra at høringsinnspillene vil kunne avdekke behov for ytterligere utredning.

Bredt grunnlag
Det er stilt spørsmål om hvorfor vi ber om innspill så tidlig i prosessen, snarere enn å vente til vi har kartlagt alle sider og kommet frem til en anbefaling.

Vi har to overordnede mål med høringen. For det første er det viktig å komme tidlig ut med informasjon om hvilke tiltak som vurderes som aktuelle og nødvendige på flyplassene. Med etablering av en kampflybase følger en rekke konsekvenser, både positive og negative. Dette kan for eksempel være byggevirksomhet, behov for infrastruktur og støyskjerming. I tillegg ønsker vi å høre berørte offentlige og private institusjoner og organisasjoners syn. Jeg ønsker på denne måten å sikre innspill fra andre aktører og interessenter enn dem som har vært direkte involvert i utredningsarbeidet, slik at flest mulig utfordringer, konsekvenser og muligheter kommer opp. Og jeg ønsker disse innspillene nå, slik at de kan behandles grundig, og innarbeides på en god måte i det endelige beslutningsgrunnlaget. Slik sikrer vi et best mulig grunnlag når vi skal legge frem en anbefaling for Stortinget.


Lokalt engasjement
Jeg besøkte Evenes, Bodø og Ørland i februar, og fikk se og lære om mulighetene og løsningene for alle stedene. Jeg fikk også oppleve det sterke lokale engasjementet rundt hver av disse basene. Valget av fremtidig kampflybase er en svært viktig beslutning for de berørte lokalsamfunn, så vel som for Forsvaret.

Jeg håper og tror at engasjerte lokalsamfunn vil komme med konstruktive og nyttige innspill til oss i denne prosessen. Innspillene fra høringsrunden vil være viktige bidrag i arbeidet med å utforme en anbefaling overfor Stortinget. Vi skal velge en lokalisering som Forsvaret og de berørte stedene skal leve med i lang tid fremover. Jeg er derfor opptatt av å få flest mulig i tale og å sikre at så mange stemmer som mulig blir hørt før vi trekker konklusjoner i arbeidet.

(Publisert i blant annet Avisa Nordland, 06.05.2010)