Historisk arkiv

Regjeringen tar økonomisk kriminalitet alvorlig

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Riksrevisjonen har i dag presentert en undersøkelse av myndighetenes innsats mot økonomisk kriminalitet. - Dette dreier seg om et viktig politikkområde, der utviklingen de senere årene dessverre synes å by på økende utfordringer. Vi tar dette alvorlig, og Regjeringen har foreslått om lag 125 millioner kroner til ekstra satsing på tiltak mot skatte- og avgiftskriminalitet i 2009-budsjettet, sier statssekretær Geir Axelsen.

Samordning mellom etater
Riksrevisjonen peker på at manglende samordning mellom de aktuelle etatene har bidratt til å svekke mulighetene til å innfri Stortingets forutsetninger om økt innsats i kampen mot økonomisk kriminalitet.
- Vi er bare delvis enig i at manglende samordning mellom de ulike etatene har bidratt til å svekke innsatsen mot økonomisk kriminalitet. Det har vært flere fellesaksjoner de senere årene. Graden av samordning er imidlertid begrenset av at etatene har ulike IKT-systemer, omgås taushetsbelagte opplysninger og har ulike kontrollinteresser, sier statssekretær Geir Axelsen. 

Kontrollvolum
Riksrevisjonen peker på at andelen virksomheter hvor det er gjennomført kontroller har vært synkende.
- Antallet kontroller per år har ligget på et relativt stabilt nivå de senere årene. Det er ikke blitt færre kontroller, men andelen kontroller har gått ned fordi det er tilkommet mange nye næringsdrivende, blant annet som følge av arbeidsinnvandringen (enkeltmannsforetak). Samtidig har imidlertid kontrollkvaliteten i perioden økt gjennom etablering av regionale skattekrimenheter i skatteetaten og oppnåelse av høyere treffprosent i toll- og avgiftsetatens virksomhetskontroll, sier statssekretær Geir Axelsen.

Kontrolldekning
Riksrevisjonen peker på at det ble registrert til dels store variasjoner mellom fylkene (i dag regionene) når det gjelder andelen kontrollerte næringsdrivende, og at det er stor ulikhet i ambisjonsnivå og ressursbruk på kontrollområdet mellom enhetene.
- Det er bekymringsfullt at det er store variasjoner mellom fylkene (i dag regionene) når det gjelder andelen kontrollerte næringsdrivende. Kontrolldekningen bør økes i de store byene, og dette skal vi følge opp i styringsdialogen med etatene, sier statssekretær Geir Axelsen.

Reaksjonsmønster
Riksrevisjonens undersøkelse peker også på et annet forhold som gir grunn til bekymring, nemlig at det var store variasjoner mellom lokale enheter i samme etat for hvilke overtredelser som ble anmeldt og for hvilke beløpsgrenser som utløste anmeldelser.
- Det er bekymringsfullt at det er blitt funnet store variasjoner mellom lokale enheter i samme etat for hvilke overtredelser som ble anmeldt og for hvilke beløpsgrenser som utløste anmeldelser. Dette innebærer blant annet brudd på krav til likebehandling, noe vi vil følge opp i styringsdialogen med etatene. Departementet forutsetter at skattemyndighetene oversender til påtalemyndighetene alle alvorlige overtredelser, sier Axelsen.