Historisk arkiv

Overgangsregler og regler til lov om endringer i regnskapsloven og enkelte andre lover

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag fastsatt forskrift om overgangsregler til lov 25. juni 2010 om endringer i regnskapsloven og enkelte andre lover som ble vedtatt på bakgrunn av forslag fremmet i Prop. 117 L (2009-2010), samt forskrift til utfylling og gjennomføring av loven.

Finansdepartementet har i dag fastsatt forskrift om overgangsregler til lov 25. juni 2010 om endringer i regnskapsloven og enkelte andre lover som ble vedtatt på bakgrunn av forslag fremmet i Prop. 117  L (2009-2010), samt forskrift til utfylling og gjennomføring av loven.

På bakgrunn av forslag fremmet i Prop. 117  L (2009-2010) fattet Stortinget 17. juni 2010 vedtak til lov om endringer i regnskapsloven og enkelte andre lover. Loven trer i kraft 1. juli 2010, med unntak av ny § 2-3 i revisorloven som trer i kraft 1. januar 2011. Finansdepartementet har i dag fastsatt overgangsregler og regler til utfylling og gjennomføring av loven.

I forskriften om overgangsregler er det bestemt at nye rapporteringsplikter etter revisor-, regnskaps- og verdipapirhandellovgivningen får virkning for rapportering som gjelder regnskapsår påbegynt 1. august 2010 eller senere. Det er dessuten bestemt at forbudet mot at daglig leder er medlem av styret i allmennaksjeselskaper gjøres gjeldende for det enkelte allmennaksjeselskap etter at det neste gang er avholdt ordinær generalforsamling, men likevel ikke senere enn 30. juni 2010, dersom daglig leder er medlem av styret når loven trer i kraft. Videre er det bestemt at foretakene gis frist til 1. januar 2011 med å oppfylle plikten etter § 3-8 nytt nr. 8 i foretaksregisterloven, til å sende melding med opplysninger om hvorvidt det utelukkende drives virksomhet i Norge.

Bestemmelsene i forskrift til utfylling og gjennomføring av lov om endringer i regnskapsloven og enkelte andre lover bygger på utkast inntatt i NOU 2008:16. I forskriften er det gitt en definisjon av begrepet ”nærstående parter”, jf. opplysningskravet i ny § 7-30 b i regnskapsloven. Definisjonen er, i samsvar med EØS-forpliktelser som svarer til direktiv 2006/46/EF, utformet på grunnlag av den tilsvarende definisjonen i internasjonale regnskapsstandarder IAS 24. I forskriften er det videre fastsatt unntak for plikten til å gi opplysninger om aksjeeierforhold i årsberetningen etter verdipapirhandelloven § 5-8 a for utstedere fra land utenfor EØS med Norge som hjemstat dersom utstederen må oppfylle tilvarende krav etter utenlandsk lovgivning. Dessuten er regulerte markeder gitt hjemmel til å unnta utstedere fra land utenfor EØS med Norge som hjemstat fra plikten til å gi en redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3 b, jf. Verdipapirhandelloven § 5-5 sjette ledd, dersom utstederen er omfattet av et likeverdig krav etter hjemlandets lovgivning eller i henhold til noteringsvilkårene til en autorisert markedsplass hvor utstederens verdipapirer også er notert. Dersom det gis slikt unntak skal utstederen i tilfelle opplyse i årsberetningen om hvor redegjørelsen for foretaksstyring, avgitt etter utenlandske krav, finnes offentlig tilgjengelig.

I forskriften er det videre fastsatt bestemmelser som gir Finanstilsynet hjemmel til å pålegge utstederforetak å avgi nye delårsrapporter dersom tidligere avgitte rapporter avviker vesentlig fra det som følger av lov eller forskrift.
Det vises for øvrig også til oppfølgningen av hjemler til å fastsette regler om lønn, bonus og annen godtgjørelse i finanssektoren i Finansdepartementets pressemelding 25. juni 2010