Historisk arkiv

Finansdepartementet

Rapport om krav til rapportering om samfunnsansvar

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har mottatt en arbeidsgrupperapport med forslag til nye bestemmelser om rapportering om samfunnsansvar i regnskapsloven. Arbeidsgruppen foreslår at regnskapspliktige som er store, årlig skal avgi en redegjørelse for samfunnsansvar i årsberetningen eller i dokument det er henvist til i årsberetningen.

Finansdepartementet nedsatte 19. februar 2010 en arbeidsgruppe for utredning av utvidede krav til rapportering om samfunnsansvar i regnskapsloven. Arbeidsgruppen har bestått av representanter fra Arbeidsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Utenriksdepartementet. Finansdepartementet har nå mottatt arbeidsgruppens rapport.

– Regjeringen forventer at norske bedrifter er blant de fremste til å utvise samfunnsansvar og også på denne måten bidrar til innovasjon og verdiskaping. Jeg mener at økt åpenhet og bevisstgjøring om selskapers samfunnsansvar er et viktig virkemiddel for at disse forventningene skal kunne innfris. Arbeidsgruppens rapport er et godt utgangspunkt for det videre arbeidet med et regelverk som kan sikre at det gis relevante og pålitelige opplysninger om hvordan bedrifter møter og engasjerer seg i samfunnets utfordringer blant annet når det gjelder miljø, anstendige arbeidsvilkår, menneskerettigheter og anti-korrupsjon, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

I rapporten foreslår arbeidsgruppen at regnskapspliktige som er store, årlig skal avgi en redegjørelse for samfunnsansvar i årsberetningen eller i dokument det er henvist til i årsberetningen. Utformingen av forslaget bygger på forutsetningene i Stortingsmelding nr. 10 (2008-2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi.

Det foreslås unntak fra kravet for foretak som rapporterer offentlig om samfunnsansvar på grunnlag av tilslutning til FNs initiativ for samarbeid med næringslivet om en bærekraftig utvikling (Global Compact). Tilsvarende unntak foreslås for foretak som utarbeider en offentlig rapport basert på rammeverket til Det globale rapporteringsinitiativet (GRI). Videre er det foreslått unntak for datterforetak når det er gitt opplysninger som oppfyller kravene på konsernnivå og for foretak som er underlagt likeverdige utenlandske krav.

I rapporten opplyser arbeidsgruppen om at man på det nåværende tidspunkt ikke har funnet grunnlag for å foreslå endringer i eksisterende opplysningskrav i regnskapsloven § 3-3 a vedrørende arbeidsmiljø, likestilling og det ytre miljø. Disse bestemmelsene bør eventuelt vurderes som ledd i en bredere gjennomgang av rapporteringens innhold og av hvordan det bedre kan legges til rette for at foretakene oppfyller sine rapporteringsplikter. Arbeidsgruppen foreslår likevel at opplysninger om ikke-finansielle forhold som nevnt, kan inntas i en redegjørelse for samfunnsansvar som gis som et eget dokument som det er henvist til i årsberetningen.

Arbeidsgruppens rapport vil bli sendt på høring med sikte på at et lovforslag kan bli fremmet i løpet av 2011.