Høring - rapport fra arbeidsgruppen for CSR-rapportering

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 28.01.2011

Vår ref.: 08/3131 TYH

Høring – rapport fra arbeidsgruppen for CSR-rapportering

Finansdepartementet nedsatte 19. februar 2010 en arbeidsgruppe for utredning av utvidede krav til rapportering om samfunnsansvar i regnskapsloven. Arbeidsgruppen har bestått av representanter fra Arbeidsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Utenriksdepartementet.

Finansdepartementet mottok arbeidsgruppens rapport 14. oktober 2010. Rapporten følger vedlagt, og er tilgjengelig elektronisk på www.regjeringen.no/fin.

I rapporten foreslår arbeidsgruppen at regnskapspliktige som er store, med visse unntak, årlig skal avgi en redegjørelse for samfunnsansvar i årsberetningen eller i dokument det er henvist til i årsberetningen. Utformingen av forslaget bygger på forutsetningene i Stortingsmelding nr. 10 (2008-2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi.

Vi ber om høringsinstansenes merknader innen 28. januar 2011. Vi ber dessuten om at høringsuttalelsene sendes elektronisk til postmottak@fin.dep.no

De enkelte høringsinstansene bes om å vurdere om høringsdokumentene også bør forelegges underliggende etater eller tilknyttede virksomheter. Instanser som ikke er oppført på listen over høringsinstanser er også velkomne til å komme med innspill i høringen.


Med hilsen


Jan Bjørland  e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                        Alexander Behringer
                                                                        underdirektør


Vedlegg

 

 

Høringsinstanser

Alle departementene
Aksjonærforeningen i Norge
Amnesty International Norge
Arbeidsgiverforeningen for Skip og Offshorefartøyer
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Bedriftsforbundet
Brønnøysundregistrene
Christian Michelsens Institutt
Coop Norge
Datatilsynet
De selvstendige kommunale pensjonskasser
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Energibedriftenes Landsforening
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forum for Utvikling og Miljø
Fremtiden i våre hender
HSH
Initiativ for Etisk Handel
Innovasjon Norge
Kirkens nødhjelp
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Rederiforbund
Norges Røde Kors
Norsk Bedriftsforbund
Norsk Folkehjelp
Norsk Investorforum
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Pensjonskassers Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oljeindustriens Landsforening
Oslo Børs
Riksrevisjonen
Senter for utvikling og miljø
Siviløkonomene
Skattedirektoratet
Sparebankforeningen i Norge
Statens Pensjonskasse
Statistisk sentralbyrå
Transparency International
Unio
Verdipapirfondenes Forening
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Økonomiforbundet