Historisk arkiv

Tillatelse til omdanning av Gjensidige Forsikring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag gitt tillatelse til at Gjensidige Forsikring kan omdannes fra et gjensidig forsikringsselskap til et allmennaksjeselskap. Finansdepartementet har også gitt tillatelse til at Gjensidigestiftelsen kan omdannes fra en alminnelig stiftelse til en finansstiftelse underlagt reglene i finansieringsvirksomhetsloven.

Finansdepartementet viser til at hovedformålet med en adgang til omdanning til institusjon i aksjeselskaps form, er å åpne for en etablering av et grunnlag som ut fra forholdene vil være bedre egnet for en videreføring og utvikling av institusjonens virksomhet, jf. Ot.prp. nr. 75 (2008-2009).

Finansdepartementet har videre i vurderingen av tillatelse til omdanning bl.a. lagt vekt på at kundene i et stort konsern som Gjensidige Forsikring ikke er knyttet til noen bestemt del av landet, og selskapet kan derfor ikke på samme måte som sparebanker sies å ha som særlig oppgave å ivareta hensynet til bestemte lokale samfunnsfunksjoner.  Departementet ser det likevel som viktig at finansstiftelsens eierandel i Gjensidige Forsikring skal være vedtektsfestet og være i tråd med de prinsipper som ligger til grunn i søknaden fra Gjensidige Forsikring og Gjensidigestiftelsen.

Finansdepartementet har stilt vilkår for tillatelsen. Se vedtaket her