Gjensidige Forsikring BA og Gjensidigestiftelsen gis tillatelse til omdanning

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har 18. juni 2010, med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven, gitt tillatelse til omdanning av Gjensidige Forsikring BA til allmennaksjeselskap og omdanning av Gjensidigestiftelsen til finansstiftelse.

Gjensidige Forsikring BA
Postboks 276
1376 Lysaker 

 

Deres ref                            Vår ref                         Dato
10/2538 MaI/MW/TYH 18.06.2010

Tillatelse til omdanning


Det vises til brev 27. april 2010 til Finanstilsynet, hvor det søkes om tillatelse til omdanning av Gjensidige Forsikring BA til allmennaksjeselskap og omdanning av Gjensidigestiftelsen til finansstiftelse. Det vises videre til Finanstilsynets tilrådning i saken 27. mai 2010. 

Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 2c-13 annet ledd, gir Finansdepartementet tillatelse til å omdanne Gjensidige Forsikring BA til allmennaksjeselskap i samsvar med søknaden. Finansdepartementet har blant annet lagt vekt på at kundene i et stort konsern som Gjensidige Forsikring ikke er knyttet til noen bestemt del av landet, og selskapet kan derfor ikke på samme måte som sparebanker sies å ha som særlig oppgave å ivareta hensynet til bestemte lokale samfunnsfunksjoner.

Med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven § 2d-1 fjerde ledd, samtykker Finansdepartementet til at Gjensidigestiftelsen omdannes til finansstiftelse undergitt reglene i finansieringsvirksomhetsloven kapittel 2d, og at Gjensidigestiftelsen kan motta aksjer utstedt ved omdanning, jf. 2c-14 annet ledd.

Med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven § 2-8, jf. forskrift 1. juni 1990 nr. 433 § 3, gir Finansdepartementet dispensasjon til at administrerende direktør i Eksportfinans ASA, Gisele Marchand, kan være styremedlem i Gjensidige ASA.

Med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven § 2d-3 fjerde ledd gir Finansdepartementet dispensasjon til at et høyere antall tillitsvalgte i Gjensidigestiftelsen enn 1/3 midlertidig kan sitte i representantskapet i Gjensidige Forsikring ASA fram til valg gjennomføres etter første generalforsamling etter omdanningen.

Tillatelsene gis på følgende vilkår:
      1) Gjensidigestiftelsen skal vedtektsfeste et formål om markedsmessig avkastning
          på sin egenkapital. 
      2) Det skal gis vedtektsbestemmelser om forvaltningen av Gjensidigestiftelsens
          likviditet som angir tillatte plasseringsformer.
      3) Styremedlemmer, ansatte og andre tillitsvalgte i Gjensidigestiftelsen kan
          ikke være styreleder i Gjensidige Forsikring ASA.
      4) Ansatte og tillitsvalgte i Gjensidige Forsikring kan ikke samtidig være
          ansatt eller tillitsvalgt i Gjensidigestiftelsen. I styret i Gjensidige
          Forsikring ASA kan likevel inntil 1/3 av medlemmene være ansatt eller
          tillitsvalgt i Gjensidigestiftelsen.
      5) Medlemmene i Gjensidige Forsikring ASAs revisjonsutvalg skal være
          uavhengig av Gjensidigestiftelsen.
      6) Størrelsen på Gjensidigestiftelsens eierandel i Gjensidige Forsikring ASA
          skal være vedtektsfestet, og være i tråd med de nivåer som ligger til
          grunn i søknaden fra Gjensidige Forsikring BA og Gjensidigestiftelsen.

Det er også søkt om at Gjensidigestiftelsen etter et nedsalg i forbindelse med børsnotering kan øke sitt eierskap i Gjensidige Forsikring ASA til 75 pst. uten særskilt tillatelse fra konsesjonsmyndigheten. Finansieringsvirksomhetsloven § 2-2 inneholder regler om erverv av kvalifisert eierandel. Finansdepartementet viser til at Gjensidigestiftelsen er underlagt de vanlige reglene om erverv av kvalifisert eierandel og at disse reglene skal følges ved Gjensidigestiftelsens senere erverv av eierandeler i Gjensidige Forsikring ASA.

Finansdepartementet gir Finanstilsynet fullmakt til å godkjenne vedtektene til Gjensidige Forsikring ASA, jf. finansieringsvirksomhetsloven § 2c-18. For øvrig vises det til at vedtekter og vedtektsendringer for Gjensidigestiftelsen skal godkjennes av Finanstilsynet jf. finansieringsvirksomhetsloven § 2d-2 annet ledd.


Med hilsen


Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                             Åse Natvig
                                                                             underdirektør

Gjenpart: Finanstilsynet (ref. 10/3504)