Historisk arkiv

Vurderer måten skattelistene offentliggjøres på

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har satt i gang et arbeid hvor det vurderes hvorvidt det er behov for endringer i måten skattelistene offentliggjøres på. Før det konkluderes, er det ønskelig at spørsmålet sendes på høring hos relevante instanser. Det vil tidligst være mulig å få på plass eventuelle endringer i utleggelsen av skattelistene høsten 2011.

Ligningslovens regler om offentliggjøring av skattelistene ble sist endret i juni 2007. Stortinget besluttet da blant annet at fullstendige skattelister kan utleveres til pressen i elektronisk form. Informasjon om inntekts- og skatteforhold er et sentralt premiss for samfunnsdebatten, og pressens tilgang til disse opplysningene er viktig for å styrke den kritiske debatten om skattemessige forhold.

Offentliggjøringen av skattelistene har lang tradisjon i Norge, og bidrar til åpenhet i samfunnet. Imidlertid kan det være uheldige konsekvenser av måten skattelistene offentliggjøres på. Justisdepartementet har derfor fått Politidirektoratets vurdering av om offentliggjøringen av skattelistene på nett og i media kan tilrettelegge for straffbare handlinger. Politiets gjennomgang indikerer at det ikke er grunnlag for å anta at informasjon fra listene benyttes i stor utstrekning til målretting av kriminalitet, men det foreligger enkelteksempler der det er indikasjoner på slik bruk.

Det finnes også eksempler på at skattelistene brukes til kommersielle formål, for eksempel ved tilbud om oppslag i skattelistene gjennom en SMS-tjeneste, jamfør flertallsmerknad av Stortingets finanskomite i Innst. 134 S (2009-2010).

Regjeringen har ikke tatt stilling til om det bør gjøres endringer i reglene om offentliggjøring av skattelistene. Det må foretas en grundig avveining av kryssende samfunnsmessige hensyn. Dersom det skulle vise seg at det er behov for endringer, tar departementet sikte på sende forslag om endringer på høring i løpet av høsten 2010. Eventuelle endringer vil da kunne få virkning for utleggelsen av skattelistene høsten 2011.

Finansdepartementet har fått oversendt Politidirektoratets brev fra Justisdepartementet:

Brev av 19.11.2009
Brev av 01.02.2010