Historisk arkiv

Forskrift om endringer i bokføringsforskriften

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag fastsatt endringer i bokføringsforskriften. Endringene bygger bl.a. på forslagene fra Bokføringsstandardstyrets delrapporter 2 og 3, hvor erfaringene med gjeldende forskrift siden 2004 er gjennomgått. – Forenklingene i delrapport 2 vil kunne føre til opp mot 300 millioner kroner per år i reduserte kostnader for næringslivet. Samtidig ivaretar vi det offentlige og andre interessenters kontrollbehov, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

I Prop. 107 L (2011-2012) fulgte Finansdepartementet opp forslagene til lovendringer i Bokføringsstandardstyrets (BSS) delrapport 2, samt tilhørende forskriftsendringer. Disse trådte i kraft 1. juli 2012 og 1. januar 2013. Finansdepartementet har i dag fastsatt endringer i bokføringsforskriften som følger opp de gjenværende delene av BSS' delrapport 2, samt forslagene til forskriftsendringer i BSS' delrapport 3.

Forskriftsendringene i delrapport 2 innebærer i all hovedsak forenklinger og effektivisering for de bokføringspliktige. Rambøll management har på oppdrag for Finansdepartementet beregnet at disse forskriftsendringene kan innebære en reduksjon i næringslivets administrative kostnader på opp mot 150 millioner kroner pr. år. I tillegg har Finansdepartementet fastsatt en økning i terskelverdien for plikt til tertialvis ajourføring fra dagens 300 til 600 årlige bilag. Ifølge Rambøll vil dette kunne gi en ytterligere besparelse for næringslivet på opp mot 40 millioner kroner pr. år, som særlig vil komme primærnæringene og de minste bedriftene til gode. Sammen med lovendringene i Prop. 107 L. kan forskriftsendringene som innebærer forenklinger som i dag er fastsatt, innebære samlede reduksjoner i næringslivets bokføringskostnader på opp mot 300 millioner kroner pr. år, ifølge Rambølls beregninger.

Finansdepartementet har i dag også fastsatt endringer i bokføringsforskriften som bygger på forslagene i BSS' delrapport 3. Finansdepartementet har i stor grad fulgt opp BSS' forslag, som i hovedsak ble positivt mottatt av høringsinstansene ved høringen av delrapporten. Endringene omfatter både nødvendige presiseringer av gjeldende rett, endringer som antas å innebære forenklinger for de bokføringspliktige, samt skjerpende krav på enkelte områder. Departementet har funnet grunn til å forenkle BSS' forslag til regler om motpartsangivelse ved kontantsalg fra detaljist slik at det kun vil gjelde én gjennomgående beløpsgrense på kr 1 000 inklusive merverdiavgift for når kravet om motpartsangivelse på salgs-/kjøpsdokumentet utløses. Det er ikke innhentet noen ekstern utredning av netto økonomiske og administrative konsekvenser av disse endringene. Finansdepartementet legger til grunn at endringene i sum ikke vil innebære vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for de bokføringspliktige eller det offentlige.

I Prop. 141 L (2011-2012) fremmet Finansdepartementet forslag til ny § 3a i bokføringsloven om innføring av en ordning med personalliste for de bransjer departementet bestemmer. Finansdepartementet har i dag også fastsatt endringer i bokføringsforskriften til utfylling av bokføringsloven § 3a.

Forskriften trer i kraft 1. januar 2014.