Forskrift om endringer i forskrift 1. desember 2004 nr. 1558 om bokføring

Fastsatt av Finansdepartementet 28. juni 2013 med hjemmel i lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven) §§ 2, 5, 7, 10, 11, 13 og 16.

I

§ 3-1 første ledd nr. 2 nytt siste punktum skal lyde:

2. Inngående og utgående merverdiavgift skal kunne spesifiseres pr. transaksjon.

§ 3-1 første ledd nr. 8 skal lyde:

8. Spesifikasjon av merverdiavgift. Grunnlaget for inngående og utgående merverdiavgift fordelt på de forskjellige avgiftssatsene spesifisert pr. termin. Spesifikasjonen skal vise beløp pr. konto og totalt. Spesifikasjonen skal også vise avgiftsfri omsetning og uttak samt omsetning og uttak som faller utenfor bestemmelsene i merverdiavgiftsloven kapittel 4. For utgående merverdiavgift skal avgiftsgrunnlaget også kunne spesifiseres pr. transaksjon. Spesifikasjonen skal dessuten vise eventuelle forskjeller mellom beregnet grunnlag i henhold til kontospesifikasjonen og innberettet avgiftsgrunnlag, spesifisert pr. transaksjon for hver avgiftssats.

§ 3-1 annet ledd skal lyde:

Kunde- og leverandørspesifikasjoner som nevnt i første ledd nr. 3 og 4 skal også omfatte kontante salg og kjøp når vederlaget utgjør mer enn kr 40 000 inklusive merverdiavgift og det betales med kontanter. Det samme gjelder når varen eller tjenesten er beregnet for videresalg eller som direkte innsatsfaktor i produksjon eller tjenesteleveranse, med unntak for de tilfeller hvor det ikke er krav om å angi kjøper i salgsdokumentet, jf. § 5-3-2a tredje ledd. Bokføringspliktige som i hovedsak selger kontant, kan spesifisere slike salg og unntaksvise kredittsalg ved fremleggelse av kopier av salgsdokumentasjonen ordnet pr. kunde. Det samme gjelder spesifikasjon av salg til ledende ansatte, jf. første ledd nr. 7. Tilfeldige kjøp og salg kan spesifiseres på henholdsvis felles leverandørkonto og felles kundekonto med relevante identifikasjonskoder slik at opplysningsplikten kan ivaretas.

§ 3-1 fjerde ledd skal lyde:

Poster kan fremkomme som totaler dersom transaksjoner og andre regnskapsmessige disposisjoner fremkommer enkeltvis og oppsummert i underliggende spesifikasjon, og er kontrollerbare mot totalene. Dette gjelder likevel ikke poster i kunde- og leverandørspesifikasjoner.

§ 3-1 nåværende fjerde og femte ledd blir nye femte og sjette ledd.

§ 4-1 skal lyde:

Bokføringspliktige med få transaksjoner skal ajourføre regnskapet senest innen fristene for pliktig regnskapsrapportering. Med bokføringspliktige med få transaksjoner menes foretak som har færre enn 600 bilag i året.

§ 5-1 skal lyde:

Delkapittel 5-1. Dokumentasjon av salg av varer og tjenester

§ 5-1-1 første ledd nr. 1 skal lyde:

Nummer og dokumentasjonsdato

§ 5-1-1 nytt annet ledd skal lyde:

Dokumentasjonsdato er dato for utstedelse av dokumentet med mindre annet følger av denne forskrift.

§ 5-1-2 annet ledd oppheves. Tredje ledd blir nytt annet ledd.

Overskriften til § 5-1-3 skal lyde:

§ 5-1-3. Nummerering og datering av salgsdokument

§ 5-1-3 nytt tredje ledd skal lyde:

Salgsdokument som utstedes innen de femten første virkedager i måneden, kan angi siste dato i foregående måned som dokumentasjonsdato, forutsatt at varen eller tjenesten er levert på dette tidspunktet. Bestemmelsen gjelder tilsvarende ved utstedelse av dokumentasjon for uttak.

§ 5-1-3 nytt fjerde ledd skal lyde:

Ved utleie av fast eiendom hvor det utstedes salgsdokumenter på papir for flere perioder på samme tidspunkt, kan dokumentasjonsdato settes lik forfallsdato.

§ 5-1-3 nytt femte ledd skal lyde:

Plikten til nummerering av salgsdokument, jf. § 5-1-1 nr. 1, gjelder ikke konkursbo som nevnt i § 1-1. Konkursbo som ikke nummererer salgsdokument skal utforme salgsdokumentasjonen slik at det fremgår hvilke eiendeler som er realisert.

Ny § 5-1-6 a skal lyde:

§ 5-1-6a. Løpende ytelser

Salg av ikke avgiftspliktige tjenester som leveres løpende til fast beløp per periode, i henhold til skriftlig inngått avtale, kan dokumenteres med betalingsdokumentasjon og avtale. Betalingsdokumentasjon skal i slike tilfeller angi en referanse til avtalen. Avtalen skal inneholde opplysninger som nevnt i § 5-1-1.

Ny § 5-1-6 b skal lyde:

§ 5-1-6b. Medlemskontingenter

Ikke avgiftspliktig medlemskontingent i ideelle organisasjoner som regnskapsmessig anses opptjent på betalingstidspunktet, kan dokumenteres med betalingsdokumentasjon. Betalingsdokumentasjon skal i slike tilfeller inneholde opplysninger som nevnt i § 5-1-1 nr. 2 til 5.

§ 5-2 skal lyde:

Delkapittel 5-2. Utstedelse av salgsdokument

Overskriften til § 5-2-1 skal lyde:

§ 5-2-1. Utsteder av salgsdokument

[Salg]dokumentasjon endres til [salgs]dokument i følgende bestemmelser:

§ 5-1-2 annet ledd tredje punktum

§ 5-1-3 første ledd

§ 5-2-5 første punktum

§ 5-2-7 første ledd første, annet og fjerde punktum

[Salgs]dokumentasjonen endres til [salgs]dokumentet i følgende bestemmelser:

§ 5-2-1 første ledd første og annet punktum

§ 5-2-9 første ledd

§ 5-2-1 annet ledd tredje punktum skal lyde:

For øvrig gjelder kravene til salgsdokumentets innhold, jf. delkapittel 5-1, for hver av partenes salg.

§ 5-2-1 tredje ledd bokstav e første punktum skal lyde:

e) kjøpere som alene besitter hele eller deler av materialet for beregning av omfang, vekt, kvalitet eller lignende som grunnlag for utbetaling av provisjon eller annet vederlag til selgeren.

§ 5-2-1 nytt femte ledd skal lyde:

Salgsdokumentet skal uoppfordret oversendes kjøper med mindre annet fremgår av skriftlig, undertegnet avtale mellom partene eller er bestemt i lov eller forskrift.

Ny § 5-2-1 a skal lyde:

§ 5-2-1 a. Utstedelse av salgsdokument ved formidling

Når en formidler utsteder salgsdokument til kjøper på vegne av selger, skal en gjenpart av salgsdokumentet oversendes til selger.

Formidler kan likevel utstede avregning til selger for dennes del av salget. Slik avregning skal for den enkelte selger inneholde de opplysningene som er angitt i salgsdokumentet til kjøper.

Oversendelse av salgsdokument eller avregning til selger kan unnlates dersom selger utsteder et særskilt salgsdokument til formidler, på grunnlag av en skriftlig undertegnet avtale om dette. Det skal fremgå av avtalen at dette gjelder formidling, og avtalen skal oppbevares av både selger og formidler. Selgers salgsdokument skal tydelig merkes "FORMIDLING – IKKE KJØPSDOKUMENTASJON" og ha en henvisning til avtalen.

§ 5-2-2 skal lyde:

§ 5-2-2. Tidspunkt for utstedelse av salgsdokument og dokumentasjon av uttak

Salgsdokument skal utstedes snarest mulig og senest en måned etter levering, med mindre annet er bestemt i denne forskriften. Bokføringspliktige som leverer årsoppgave eller årsterminoppgave etter merverdiavgiftsloven § 15-3 eller § 15-4, kan likevel ikke utstede salgsdokument senere enn det kalenderår levering finner sted med mindre bestemmelsen i § 5-1-3 tredje ledd benyttes.

Dokumentasjon av uttak skal utstedes snarest mulig etter uttakstidspunktet og senest innen femten virkedager i måneden etter at uttaket fant sted. Bokføringspliktige som leverer årsoppgave eller årsterminoppgave etter merverdiavgiftsloven § 15-3 eller § 15-4, kan likevel ikke utstede dokumentasjonen senere enn det kalenderår uttaket fant sted med mindre bestemmelsen i § 5-1-3 tredje ledd benyttes. Uttak skal være betryggende registrert i perioden mellom uttaket skjer og dokumentasjon for uttak utstedes.

§ 5-2-4 skal lyde:

§ 5-2-4. Løpende levering av varer og tjenester

Tjenester som leveres løpende, og varer som leveres i den forbindelse, skal faktureres senest en måned etter utløpet av den alminnelige oppgaveterminen, jf. merverdiavgiftsloven § 15-2. Utstedelse av salgsdokument for løpende tjenesteleveranser kan utsettes ytterligere for ubetydelige leveranser. Ved anbudsarbeider og lignende kan avtalte betalingsplaner legges til grunn for faktureringen med mindre de avviker vesentlig fra den reelle fremdriften i perioden.

Ny § 5-2-10 skal lyde:

§ 5-2-10. Filformat ved elektronisk utstedelse av salgsdokumenter

Salgsdokumenter som utstedes elektronisk skal utstedes i et filformat som ikke enkelt lar seg redigere i allment kjent sluttbrukerverktøy for tekstbehandling, regneark, e-post mv. uten at endringen fremgår direkte av salgsdokumentet.

§ 5-3-1 skal lyde:

§ 5-3-1. Definisjoner

Med kontantsalg menes salg der kjøpers betalingsforpliktelse overfor selger gjøres opp ved levering.

Med betalingskort menes debetkort, kredittkort og faktureringskort.

Med kontanter menes andre betalingsmidler enn betalingskort.

§ 5-3 skal lyde:

Delkapittel 5-3. Særlig om dokumentasjon av kontantsalg

§ 5-3-2 skal lyde:

§ 5-3-2. Kassaapparat mv.

Bokføringspliktige skal registrere kontantsalg fortløpende på kassaapparat, terminal eller annet likeverdig system og dokumentere kontantsalget ved daterte, nummererte summeringsstrimler (kassaruller) eller tilsvarende rapport, med mindre annet er bestemt i denne forskrift. Beløp som registreres på kassaapparatet skal være lett synlig for kunden med mindre det er vanskelig gjennomførbart. Tilsvarende skal all registrering som har skjedd i forbindelse med opplæring dokumenteres. Det skal videre foreligge dokumentasjon av korreksjonsposter med angivelse av beløp og årsak. Dersom korreksjonen gjelder tidligere registrert salg, skal det foreligge ytterligere dokumentasjon som underbygger korreksjonen. Tilbakebetaling til kunde skal dokumenteres med kundens signatur.

Ny § 5-3-2 a skal lyde:

§ 5-3-2a. Krav til salgsdokument

Kassaapparatet skal kunne skrive salgsdokument (kvittering) til kunden for hvert salg. Kvittering skal alltid skrives ut når beløpet som registreres på kassaapparatet ikke er lett synlig, jf. § 5-3-2 annet pkt.

Kvittering skal, med de unntak som følger av tredje og fjerde ledd, inneholde de opplysninger som følger av bokføringsforskriften delkapittel 5-1. Kvitteringen skal dessuten angi klokkeslett for salget.

Selger kan fravike krav om angivelse av kjøper, jf. § 5-1-1 nr. 2, ved kontantsalg fra detaljist. Dette gjelder likevel ikke når kjøper er bokføringspliktig, herunder når en ansatt kjøper på vegne av sin bokføringspliktige arbeidsgiver, og varen eller tjenesten er beregnet for videresalg eller som direkte innsatsfaktor i produksjon eller tjenesteleveranse, og vederlaget er over kr 1 000 inklusive merverdiavgift eller hvor kjøpet gjelder drivstoff til bruk i person- eller varetransport. Selger kan heller ikke fravike kravet om angivelse av kjøper dersom vederlaget er på kr 40 000 eller mer inklusive merverdiavgift og det betales med kontanter. Selger plikter i alle tilfelle å angi kjøper på dennes kvittering dersom kjøper ber om dette, jf. § 5-5-1 annet ledd. I slike tilfeller skal selger signere og stemple kvitteringen.

Ved kontantsalg fra detaljist kan enkeltinnslag angis per varegruppe dersom detaljert beskrivelse av art, jf. § 5-1-1 nr. 3, vanskelig lar seg gjennomføre. Selger plikter i slike tilfeller å utstede ytterligere spesifikasjon dersom kjøper ber om dette.

§ 5-3-3 første ledd skal lyde:

Det skal daglig utarbeides daterte nummererte summeringsstrimler (« z-rapporter ») eller tilsvarende rapporter over opplysninger som er registrert på kassaapparat, terminal eller likeverdig system, herunder skal rapportene angi korreksjonsposter med årsak, beløp og antall poster, samt registreringer i forbindelse med opplæring. Dette kan skje enten ved at opplysningene lagres i systemet, slik at rapportene til enhver tid kan skrives ut, eller ved at rapportene skrives ut ved daglig opptelling av kassabeholdning. Klokkeslett for utkjøring fra kassaapparatet skal fremgå av rapportene.

Nytt delkapittel 5-4 skal lyde:

Delkapittel 5-4. Unntak fra kravene om dokumentasjon av kontantsalg

§ 5-4-1. Dokumentasjon av medgått tid

Bokføringspliktige som utfører tjenester hvor vederlaget er basert på tidsforbruk, skal for hver eier og ansatt dokumentere utførte timer. Timene skal spesifiseres pr. dag fordelt på intern tid og på de enkelte kunder eller oppdrag. Dokumentasjonen skal være utarbeidet senest innen utløpet av den etterfølgende måned. Med intern tid menes timer brukt på arbeidsoppgaver som ikke kan henføres til kunder eller oppdrag. Bestemmelsene gjelder også i tilfeller hvor det er avtalt fast pris.

Intern tid kan unnlates spesifisert dersom omfanget av tjenester hvor vederlaget er basert på tidsforbruk, er ubetydelig. Dersom intern tid ikke spesifiseres, skal det dokumenteres at tjenestene hvor vederlaget er basert på medgått tid, er ubetydelig.

Bestemmelsene i første og annet ledd gjelder ikke eiere og ansatte som kun utfører interne, administrative arbeidsoppgaver. Bestemmelsene gjelder heller ikke administrative enheter i konsern, ideelle organisasjoner og foreninger uten økonomisk formål som utelukkende leverer tjenester internt, og hvor vederlaget fastsettes på bakgrunn av kostnadsfordeling. Slike bokføringspliktige skal dokumentere prisfastsettelsen på annen tilfredsstillende måte, og herunder dokumentere de vurderinger som er gjort med hensyn til hvilke kostnader som skal fordeles samt fordelingsnøkler og fordelingsmetode.

§ 5-4-2. Dokumentasjon av timebestillinger

Bokføringspliktige som utfører tjenester etter timebestilling, skal dokumentere de bestilte timene. Dokumentasjonen skal omfatte tidspunkt for utførelsen av tjenesten, kundens navn og så vidt mulig hvem som skal utføre tjenesten. Det skal fremgå av dokumentasjonen hvilke timer som ikke er gjennomført. Dersom en avbestilt time erstattes av en ny bestilling, skal den nye bestillingen fremgå av dokumentasjonen og den tidligere bestillingen kan fjernes.

For bokføringspliktige som tar imot timebestillinger, gjelder bestemmelsen også for timer som ikke er forhåndsbestilte.

§5-4-3. Ambulerende og sporadisk kontantsalg

For bokføringspliktige som driver ambulerende eller sporadisk kontantsalg som ikke overstiger 3 ganger folketrygdens grunnbeløp i løpet av et regnskapsår for så vidt gjelder denne virksomheten, gjelder ikke kravene i § 5-3-2. Bokføringspliktige som nevnt i første punktum kan dokumentere kontantsalg fortløpende i innbundet bok, der sidene er forhåndsnummerert, ved gjenpart av daterte forhåndsnummererte salgsbilag eller ved oppstilling over ut- og innleverte varer og kontanter. Oppstillingen skal være datert og signert. Det skal skrives ut kvittering dersom kunden ber om det.

Som daterte, forhåndsnummererte salgsbilag etter første ledd annet punktum, regnes også forhåndsnummererte billetter. Det skal fremgå av salgsbilaget i hvilken grad det er gitt rabatt eller fribillett. Hvis rabatt eller fribillett er gitt på grunnlag av medlemskap eller lignende, skal det opplyses om dette.

§ 5-4-4. Oppsøkende salg til publikum

Ved oppsøkende salg til publikum på idrettsarrangementer, konserter og lignende, kan daglig salg fra hver enkelt selger registreres som ett beløp på kassaapparat, og det kan unnlates å skrive ut kvittering til kunden. Ved registrering som nevnt i første punktum og for bokføringspliktige som ikke har plikt til å benytte kassaapparat, må dokumentasjonen av kontantsalget vise ut- og innleverte varer og kontanter. Oppgjørene skal telles og signeres av to personer.

§ 5-4-5. Salg fra automater

Salg fra automater kan dokumenteres med avstemming mellom opptelte kontanter og registrerte salg etter automatens telleverk, eller beregnet salg ut fra andre registrerte opplysninger i automaten. Dersom automaten ikke registrerer slike opplysninger kan salget dokumenteres med lister som viser beregnet salg ut fra endring i varebeholdning.

§ 5-4-6. Salg fra andre ubetjente salgssteder enn automater

Salg fra andre ubetjente salgssteder enn automater, jf. § 5-4-5 kan dokumenteres med forhåndsnummererte konvolutter eller innbundet bok der sidene er forhåndsnummererte. Dokumentasjonen skal inneholde opplysninger om ytelsens art og omfang, dato og vederlag. Salg av varer kan alternativt dokumenteres med lister som viser beregnet salg ut fra endring i varebeholdning.

§ 5-4-7. Dagsoppgjør mv.

Ved salg som nevnt i §§ 5-4-3 og 5-4-4 skal det foretas daglig opptelling av kassabeholdning som skal sammenholdes mot salgsdokumentasjonen. Ved salg som nevnt i §§ 5-4-5 og 5-4-6 kan avstemming mot salgsdokumentasjon skje på det tidspunktet den bokføringspliktige oppsøker salgsstedet, forutsatt at kassabeholdningen er tilfredsstillende sikret i mellomtiden. Oppgjørene skal dateres og det skal fremgå hvem som har foretatt opptelling av kassabeholdningen. Eventuelle differanser skal forklares.

§ 5-4-8. Unntak for konkursbo

Plikten til nummerering av salgsbilag gjelder ikke konkursbo som nevnt i § 1-1. Konkursbo som ikke benytter nummererte salgsbilag må på annen tilfredsstillende måte dokumentere hvilke eiendeler som er realisert.

§ 5-4-9. Dispensasjon

Departementet kan i særlige tilfeller gjøre ytterligere unntak fra kravet til kassaapparat i delkapittel 5-3.

Nåværende § 5-4 oppheves

Nytt delkapittel 5-5 skal lyde:

Delkapittel 5-5. Dokumentasjon av kjøp

§ 5-5-1. Kjøpsdokumentets innhold

Kjøpsdokumentet skal være salgsdokumentet selger har utstedt, og skal inneholde de opplysningene som fremgår av delkapittel 5-1 og § 5-3-2a.

Ved kontantkjøp fra detaljist skal kjøpsdokumentasjonen, i tillegg til opplysningene nevnt i første ledd, inneholde angivelse av kjøper når vederlaget overstiger kr 1 000 inklusive merverdiavgift. Kravet til angivelse av kjøper etter første pkt. gjelder ikke når det er betalt med den bokføringspliktiges betalingskort.

Når kjøper ikke er angitt etter første eller annet ledd, skal formålet med eller bruksområdet for varene og tjenestene klart fremgå av dokumentasjonen. Dokumentasjonen skal dateres og signeres.

Dokumentasjon av kjøp som er lagt ut av en ansatt i den bokføringspliktige virksomheten skal inneholde angivelse av kjøper (arbeidsgiver) når vederlaget overstiger kr 1 000 inklusive merverdiavgift. Når kjøper ikke er angitt skal den ansatte utarbeide og signere en datert oppstilling som viser hvilke kjøp som er foretatt. Formålet med eller bruksområdet for varene og tjenestene skal fremgå av dokumentasjonen. Dokumentasjonen skal også være i samsvar med aktuelle regler i forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven. Utleggsdokumentasjonen skal så vidt mulig utstedes innenfor den merverdiavgiftsterminen utleggene er foretatt.

Kassakvittering skal oppbevares sammen med eventuell annen dokumentasjon, herunder dokumentasjon som nevnt i annet og fjerde ledd.

Dersom mottatt salgsdokument er uriktig eller på annen måte ikke tilfredsstiller kravene i delkapittel 5-1 og § 5-3-2a, må kjøper kreve nytt salgsdokument. Dersom dette ikke lar seg gjøre, må kjøper kunne sannsynliggjøre at kjøpet er en reell utgift for kjøpers virksomhet.

§ 5-5-2. Dokumentasjon av merverdiavgift, toll og særavgifter ved innførsel av varer

Merverdiavgift og eventuelle toll og særavgifter ved innførsel av varer skal dokumenteres med innførselsdeklarasjonen og grunnlagsdokumenter knyttet til slik deklarasjon, jf. § 4-12-1 tredje ledd første punktum i forskrift 17. desember 2008 nr. 1502 til lov om toll og vareførsel.

Nåværende §§ 5-5 og 5-5a oppheves.

Etter § 5-5-2 inntas ny delkapitteloverskrift:

Delkapittel 5-6. Dokumentasjon av andre bokførte opplysninger

§ 5-9 skal lyde:

§ 5-9. Reise- og oppholdsutgifter

Det skal fremgå av dokumentasjon av reise- og oppholdsutgifter hvem utgiftene omfatter, hva formålet med reisen har vært og hvilke arrangement den reisende har deltatt på. Består dokumentasjonen av flere reisedokumenter, og opplysningene som nevnt i første punktum ikke fremgår av hvert enkelt dokument, skal det være gjensidig henvisning mellom dem. Dokumentasjonen skal også være i samsvar med aktuelle regler i forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven.

§ 5-11 skal lyde:

§ 5-11. Dokumentasjon av betalingstransaksjoner

Dokumentasjon av betalingstransaksjoner som ikke vedrører kontante kjøp og salg, skal vise betaler og mottaker av betalingen samt beløp og dokumentasjonsdato.

Ny § 5-14 skal lyde:

§ 5-14. Papir- og trykkvalitet

Dokumentasjon som utstedes på papir skal utstedes med en papir- og trykkvalitet som sikrer lesbarheten i hele oppbevaringsperioden. Bestemmelsen gjelder tilsvarende ved utstedelse av balansen, jf. kapittel 6.

§ 7-2 skal lyde:

§ 7-2. Sikkerhetskopi

Det skal foreligge en sikkerhetskopi av elektronisk regnskapsmateriale.

Sikkerhetskopiering skal skje så ofte som virksomhetens og transaksjonenes art og omfang tilsier og innen ajourholdsfristene i bokføringsloven § 7 annet ledd. Sikkerhetskopien skal oppbevares adskilt fra originalen. Testing av sikkerhetskopien skal skje minimum en gang i året.

Dersom regnskapsmateriale er erstattet ved overføring av regnskapsinformasjon til elektronisk medium med hjemmel i bestemmelser i eller i medhold av bokføringsloven, skal originalt regnskapsmateriale oppbevares til det er tatt sikkerhetskopi av det elektroniske regnskapsmaterialet.

Det skal foreligge en fortegnelse over regnskapsmateriale som er sikkerhetskopiert, hvor ofte sikkerhetskopiering gjennomføres og hvor originalen og sikkerhetskopien oppbevares. Fortegnelsen skal oppbevares i 10 år etter regnskapsårets slutt.

Reglene i bokføringsloven §§ 13 og 13 b, og i denne forskrift om oppbevaringspliktig regnskapsmateriale, oppbevaringssted, oppbevaringstid, sikring og elektronisk tilgjengelighet gjelder tilsvarende for sikkerhetskopien som for originalen

§ 7-3 nytt annet ledd skal lyde:

Dokumentasjon som nevnt i § 5-4-1 skal oppbevares i 3 år og 6 måneder etter regnskapsårets slutt.

§ 7-3 nytt tredje ledd skal lyde:

Dokumentasjon som nevnt i § 5-4-2 skal oppbevares i 10 år etter regnskapsårets slutt.

§ 8-1 skal lyde:

Delkapittel 8-1. Bygge- og anleggsvirksomhet

§ 8-1-1 skal lyde:

Dette delkapittelet gjelder den som utfører arbeid for egen eller andres regning innen bygge- og anleggsvirksomhet og verftsindustri.

§ 8-1-2 skal lyde:

Bokføringspliktige etter § 8-1-1 skal føre timelister etter § 5-4-1.

Ny § 8-1-2a skal lyde:

§ 8-1-2a. Utstedelse av salgsdokument

Salgsdokument skal utstedes i samsvar med bygge- og anleggsarbeidets fremdrift, senest innen en måned etter utløpet av den alminnelige oppgaveterminen, jf. merverdiavgiftsloven § 15-2.

Tilbakeholdt beløp (innestående) kan likevel tas med i det salgsdokumentet som utstedes i forbindelse med avslutningen av bygge- eller anleggsarbeidet.

Ved bygge- og anleggskontrakter hvor det ikke mottas delbetalinger, kan salgsdokument utstedes senest en måned etter at arbeidet er fullført.

§ 8-1-4 første ledd ny bokstav a skal lyde:

a) prosjektkode

§ 8-1-4 første ledd nåværende bokstav a til f blir nye bokstaver b til g.

§ 8-1-4 nytt tredje ledd skal lyde:

Prosjektkoden skal fremgå for hver enkelt post i bokføringsspesifikasjonen og kontospesifikasjonen etter § 3-1 første ledd nr. 1 og 2.

Overskriften til § 8-1-5 skal lyde:

§ 8-1-5. Oppbevaringsplikt og sporbarhet

§ 8-1-5 første ledd skal lyde:

Prosjektregnskap som nevnt i § 8-1-4 eller bokførte opplysninger som er nødvendige for å kunne utarbeide slike prosjektregnskap, byggekontrakter med anbud/kalkyler, tegninger, kontrakter med underentreprenører, timelister og ordrelister skal oppbevares i 10 år. I tillegg skal opprinnelige timelister på papir oppbevares i 3 år og 6 måneder etter regnskapsårets slutt, eventuelt skannet for elektronisk oppbevaring, selv om timelistene er overført til andre media for oppbevaring i hele 10-årsperioden. Oppbevaringsplikten etter annet punktum gjelder ikke dersom følgende vilkår er oppfylt:

den bokføringspliktige har revisjonsplikt, jf. revisorloven § 2-1 annet og tredje ledd,det er tatt forbehold i revisjonsberetning for foregående regnskapsår med hensyn til om ledelsen har sørget for en ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger, jf. revisorloven § 5-6 fjerde ledd nr. 3, ogden bokføringspliktige etter 8-1-1 har ikke mottatt bokføringspålegg i medhold av ligningsloven, merverdiavgiftsloven eller skattebetalingsloven i løpet av de foregående 18 måneder for brudd på forskriften §§ 3-1 første ledd nr. 9, 5-6 eller 8-1-2.

§ 8-1-5 nytt annet ledd skal lyde:

Opprinnelige timelister som skal oppbevares etter første ledd annet punktum, skal oppbevares i 3 år og 6 måneder etter regnskapsårets slutt, selv om plikten til å oppbevare opprinnelige timelister bortfaller i løpet av oppbevaringstiden. Dersom den bokføringspliktiges revisjonsplikt opphører, jf. første ledd tredje pkt. nr. 1, inntrer plikten til å oppbevare opprinnelige timelister etter første ledd annet pkt. fra den dato revisors fratreden er registrert i Foretaksregisteret. Dersom revisor har tatt forbehold i revisjonsberetningen, jf. første ledd tredje pkt. nr. 2, inntrer plikten til å oppbevare opprinnelige timelister etter første ledd annet pkt. fra revisjonsberetningens dato. Dersom den revisjonspliktige mottar bokføringspålegg, jf. første ledd tredje pkt. nr. 3, inntrer plikten til å oppbevare opprinnelige timelister etter første ledd annet pkt. fra den dato bokføringspålegget har kommet fram til den bokføringspliktige.

§ 8-1-5 nytt tredje ledd skal lyde:

Bestemmelsene i § 7-5 om lukking av regnskapsperioder gjelder tilsvarende for bokførte opplysninger som er nødvendige for utarbeidelse av prosjektregnskap som nevnt i § 8-1-4.

§ 8-1-5 nytt fjerde ledd skal lyde:

Det skal foreligge et toveis kontrollspor mellom prosjektregnskap og dokumentasjon av bokførte opplysninger som inngår i prosjektregnskapet.

§ 8-2 skal lyde:

Delkapittel 8-2. Taxinæring

§ 8-3 skal lyde:

Delkapittel 8-3. Frisørvirksomhet og skjønnhetspleie

§ 8-3-1 skal lyde:

§ 8-3-1. Spesifikasjon av omsetning og uttak, varekjøp og varebeholdning på varegrupper

Bokføringspliktige som driver frisørvirksomhet og skjønnhetspleie skal bokføre kjøp av varer slik at disse kan spesifiseres for salgsvarer og behandlingsvarer. Omsetning og uttak skal tilsvarende kunne spesifiseres for varesalg og salg av behandlingstjenester. Bokføringspliktige som driver frisørvirksomhet skal dessuten kunne skille ut og spesifisere klipp fra øvrige behandlingstjenester. Ved varetelling skal varene grupperes adskilt for salgsvarer og behandlingsvarer.

§ 8-3-2 skal lyde:

§ 8-3-2. Kassarapporter

Daterte, nummererte summeringsstrimler (« z-rapporter ») eller tilsvarende rapporter som omtalt i delkapittel 5-3, skal vise omsetning pr. ansatt fordelt på varesalg og salg av behandlingstjenester. Summeringsstrimlene i frisørvirksomhet skal dessuten vise omsetning av klipp adskilt fra øvrige behandlingstjenester.

§ 8-3-3 annet ledd skal lyde:

I tillegg til de krav som stilles til registrering av timebestillinger i § 5-4-2 i denne forskriften, skal det registreres behandlingstype.

Ny § 8-3-4 skal lyde:

§ 8-3-4. Personalliste

Bokføringspliktige etter § 8-3-1 skal føre og oppbevare personalliste i samsvar med §§ 8-5-6 og 8-5-7.

§ 8-4 oppheves.

§ 8-4-1 oppheves.

§ 8-4-2 oppheves.

§ 8-4-3 oppheves.

§ 8-5 skal lyde:

Delkapittel 8-5. Serveringssteder

§ 8-5-1 skal lyde:

§ 8-5-1. Virkeområde

Med serveringssted menes i denne forskrift serveringssted som nevnt i lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet § 2.

Dette delkapittelet gjelder for den som i næring driver serveringssted der det foregår servering av øl, vin eller brennevin.

Forskriften §§ 8-5-6 og 8-5-7 gjelder dessuten for den som i næring driver serveringssted, cateringvirksomhet, gatekjøkken eller annen virksomhet hvor tilberedt mat mv. bringes ut til kunden eller hentes på forretningsstedet.

§ 8-5-3 skal lyde:

§ 8-5-3. Kassaapparat mv.

Salg av mat og drikke mv. fra restaurant eller annet serveringssted skal registreres fortløpende på kassaapparat som nevnt i denne forskrift § 5-3-2, selv om betaling skjer når gjesten forlater serveringsstedet. Slik registrering skal enten skje ved at salget registreres fortløpende på bordnummer eller lignende, mens kvittering tas ut når gjesten skal betale, eller ved at salget registreres hver gang det serveres mat eller drikke mv. med samtidig utskriving av kvittering fra kassaapparatet.

Daterte, nummererte summeringsstrimler eller tilsvarende rapporter som omtalt i denne forskrift § 5-3-3, skal skrives ut eller lagres i systemet ved dagens slutt.

Ny § 8-5-6 skal lyde:

§ 8-5-6. Personalliste

Den bokføringspliktige skal sørge for at det på arbeidsstedet føres en personalliste. Personallisten skal angi den bokføringspliktiges navn og organisasjonsnummer.

Personallisten skal gi en oversikt over personer som arbeider i virksomheten, herunder også ulønnet og innleid personale. Personallisten skal angi den enkeltes navn og fødselsnummer eller D-nummer. Fødselsnumre og D-numre kan erstattes med unike koder. Det skal i så fall utarbeides en oversikt over benyttede koder med tilhørende fødselsnummer eller D-nummer. Kodeoversikten anses som en del av personallisten.

Personallisten skal for hver arbeidsdag angi tidspunktet for arbeidsdagens begynnelse og slutt, og skal føres i umiddelbar tilknytning til at arbeidet påbegynnes og avsluttes.

Den bokføringspliktige skal sørge for at pass eller annen gyldig legitimasjon med bilde, eller kopi av slik legitimasjon kan fremvises for alle tilstedeværende som arbeider i virksomheten.

Personalliste kan føres manuelt eller elektronisk. Personalliste som føres manuelt skal foreligge på arbeidsstedet i en innbundet bok der sidene er forhåndsnummererte. Personalliste som føres elektronisk skal umiddelbart kunne skrives ut på papir. Dersom det foretas rettelser i personallisten, skal det fremgå hvem som har foretatt rettelsen og tidspunkt for når det er gjort.

Bokføringspliktige som plikter å utarbeide arbeidsplan etter arbeidsmiljøloven (lov 17. juni 2005 nr. 62) § 10-3, eller som på annet grunnlag utarbeider tilsvarende arbeidsplan, kan benytte denne som alternativ til personalliste etter første ledd. En slik arbeidsplan må oppdateres fortløpende. Bestemmelsene om personalliste i denne forskrift gjelder tilsvarende for slik arbeidsplan.

Bestemmelsene i denne paragraf gjelder ikke for bokføringspliktige der personalet kun består av innehaveren, dennes ektefelle/samboer eller barn under 16 år. Bestemmelsene gjelder heller ikke bokføringspliktige, der personalet kun består av daglig leder som også er deltaker eller aksjonær i foretaket, dennes ektefelle/samboer eller barn under 16 år. Bestemmelsene gjelder heller ikke dersom den bokføringspliktige i hovedsak driver virksomhet som ikke omfattes av kravet til personalliste.

Ny § 8-5-7 skal lyde:

§ 8-5-7. Oppbevaring

Dokumentasjon av priser som nevnt i § 8-5-5 og personalliste med eventuell kodeoversikt som nevnt i § 8-5-6 skal oppbevares i 3 år og 6 måneder etter regnskapsårets slutt.

§ 8-6 skal lyde:

Delkapittel 8-6. Hoteller mv.

§ 8-6-1 skal lyde:

Dette delkapittelet gjelder for den som omfattes av bestemmelsene om romutleie i hotellvirksomhet mv., jf. merverdiavgiftsforskriften § 5-5-1 og § 5-5-2.

§ 8-7 skal lyde:

Delkapittel 8-7. Stats- og bygdeallmenninger

§8-8 skal lyde:

Delkapittel 8-8. Utenlandske selskaper og personer som driver virksomhet på norsk sokkel, unntatt petroleumsutvinning og rørledningstransport

§ 8-8-1 skal lyde:

Dette delkapittelet gjelder for bokføringspliktige som nevnt i bokføringsloven § 2, jf. regnskapsloven § 1-2 første ledd nr. 12, som utøver eller deltar i virksomhet som er skattepliktig etter petroleumsskatteloven, med unntak av skattepliktige etter petroleumsskatteloven § 3 og § 5. Videre gjelder den bokføringspliktige som nevnt i bokføringsloven § 2, jf. regnskapsloven § 1-2 første ledd nr. 12, som er undergitt sentral ligning i henhold til ligningsloven § 2-4 nr. 1a.

§ 8-9 skal lyde:

Delkapittel 8-9. Petroleumsutvinning og rørledningstransport

§ 8-9-1 skal lyde:

Dette delkapittelet gjelder for bokføringspliktige som driver utvinning av undersjøiske petroleumsforekomster eller rørledningstransport i de områder som er nevnt i petroleumsskatteloven § 1.

§ 8-9-3 bokstavene k) og m) oppheves. Bokstav l) blir ny bokstav k).

§ 8-10 skal lyde:

Delkapittel 8-10. Videreforhandlere av brukte varer, kunstverk, samleobjekter eller antikviteter

§ 8-10-1 skal lyde:

Dette delkapittelet gjelder for den som omfattes av merverdiavgiftsloven § 4-5, § 4-6 og § 4-10 om videresalg og uttak av brukte varer mv.

§ 8-11 skal lyde:

Delkapittel 8-11. Bokføringspliktige veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner

§ 8-11-1 skal lyde:

Dette delkapittelet gjelder for bokføringspliktige veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner, som omfattes av merverdiavgiftsloven § 3-12 første ledd bokstav b om varer til betydelig overpris.

Nytt delkapittel 8-12 skal lyde:

Delkapittel 8-12. Bilverksteder og bilpleie

§ 8-12-1. Bilverksteder og bilpleie

Bokføringspliktige som driver bilverksteder eller bilpleievirksomhet skal føre og oppbevare personalliste i samsvar med §§ 8-5-6 og 8-5-7.

Nytt delkapittel 8-13 skal lyde:

Delkapittel 8-13. Finansvirksomhet

§ 8-13-1. Virkeområde

Med finansvirksomhet menes i denne forskrift banker, kredittforetak, finansieringsforetak, verdipapirfond, verdipapirforetak og verdipapirfondenes forvaltningsselskaper.

§ 8-13-2. Salgsdokument

Ved kjøp og salg av finansielle instrumenter kan finansvirksomhet benytte sluttsedler som salgsdokument. Finansvirksomhet som har transaksjoner i form av utlån/kreditt/finansiering til eller innskudd/forvaltningsoppdrag fra kunder, og som etter avtale med kundene kan belaste kunden direkte for utførte tjenester via kontoforhold, kan benytte kontoutskrift som salgsdokument.

Sluttsedler og kontoutskrift skal inneholde opplysninger som nevnt i delkapittel 5-1. Kravet i § 5-1-3 om fortløpende nummerering av salgsdokument kan likevel erstattes av angivelse av kundens kontonummer og et fortløpende nummer på kundenivå.

§ 8-13-3. Kunde- og leverandørspesifikasjon

Finansvirksomhet kan benytte sine fagsystemer for å utarbeide spesifikasjoner som nevnt i § 3-1 nr. 3 og 4. Opplysningene må kunne spesifiseres i en form som sikrer at opplysningsplikten etter lov og forskrift kan ivaretas.

Nytt delkapittel 8-14 skal lyde:

Delkapittel 8-14. Forsikringsselskaper og pensjonsforetak

§ 8-14-1. Virkeområde

Dette kapittelet gjelder for forsikringsselskaper og pensjonsforetak etter lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv.

§ 8-14-2. Salgsdokument

Polisedokument kan benyttes som salgsdokument dersom dokumentasjonen inneholde opplysninger som nevnt i delkapittel 5-1. Kravet i § 5-1-3 om fortløpende nummerering av salgsdokument kan likevel erstattes av angivelse av polisenummer/ forsikringsavtalenummer og termin.

§ 8-14-3. Kunde- og leverandørspesifikasjon

Bokføringspliktige som er omfattet av dette delkapittelet, som oppfyller kravene gitt i eller i medhold av forsikringsavtaleloven og forsikringsvirksomhetsloven, kan benytte sitt fagsystem for å utarbeide spesifikasjoner som nevnt i § 3-1 nr. 3 og 4. Opplysningene må kunne spesifiseres i en form som sikrer at opplysningsplikten etter lov og forskrift kan ivaretas.

II

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2014 med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31. desember 2013.