Historisk arkiv

Ny forsinkelsesrente

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Fastsettelse av forsinkelsesrente og standardkompensasjon for inndrivelseskostnader i norske kroner fra 1. juli 2013

Finansdepartementet har i forskrift fastsatt forsinkelsesrenten for annet halvår 2013. Rentesatsen skal være 9,50 prosent p.a. Finansdepartementet har videre fastsatt standardkompensasjon for inndrivelseskostnader i norske kroner til 300 kroner.

Ved lov av 15. februar 2013 ble det vedtatt endringer i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling (forsinkelsesrenteloven). Lovendringene er vedtatt som ledd i gjennomføringen av EUs direktiv 2011/7/EU om kamp mot forsinket betaling i handelsforhold.

Forsinkelsesrenten blir fastsatt hvert halvår, med virkning fra 1. januar og 1. juli med utgangspunkt i den gjeldende pengepolitiske styringsrenten fastsatt av Norges Bank. Etter lovendringen som trådte i kraft 16. mars 2013, skal forsinkelsesrentesatsen være styringsrenten med tillegg av minst 8 prosentpoeng, mot tidligere minst 7 prosentpoeng. Reglene om dette gjennomfører EØS-regler som svarer til et EU-direktiv om forsinket betaling.

Departementet har etter tilrådning fra Norges Bank 14. juni 2013 fastsatt satsen for kompensasjon av inndrivelseskostnader omregnet i norske kroner for de kommende 6 måneder til 300 kroner, jf. forsinkelserenteloven § 3a annet ledd,.

Les mer: