Forskrift om renter ved forsinket betaling og kompensasjon for inndrivelseskostnader

Fastsatt av Finansdepartementet 26. juni 2013 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. § 3 første ledd, jf. delegeringsvedtak 12. desember 2003 nr. 1509 og § 3a annet ledd, jf. delegeringsvedtak 15. februar 2013 nr. 174.

§ 1 Forsinkelsesrenten
Med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. § 3 første ledd fastsettes forsinkelsesrenten til 9,50 prosent p.a.

§ 2 Standardkompensasjon
Kompensasjon for inndrivelseskostnader i norske kroner etter forsinkelsesrenteloven § 3a første ledd fastsettes til 300 kroner.

§ 3 Ikraftredelse mv.
Forskriften trer i kraft 1. juli 2013. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift av 19. desember 2012 nr. 1340 om renter ved forsinket betaling.

Til toppen