Historisk arkiv

Nye beslutninger om eierskap og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har avsluttet behandlingen av åtte tilrådinger fra Etikkrådet om observasjon og utelukkelse av selskaper fra Statens pensjonsfond utland (SPU). I fem av sakene har Finansdepartementet besluttet å følge Etikkrådets tilråding om utelukkelse. I tre av sakene har Finansdepartementet besluttet å be Norges Bank følge opp sakene gjennom eierskapsutøvelsen.

Beslutninger om utelukkelse
Finansdepartementet har besluttet å utelukke WTK Holdings Berhad, Ta Ann Holdings Berhad, Zijin Mining Group og Volcan Compañia Minera fra investeringsuniverset til SPU. Selskapene utelukkes etter en vurdering av risikoen for alvorlig miljøskade. Departementet har videre besluttet å utelukke selskapet Zuari Agro Chemicals Ltd. Dette selskapet utelukkes etter en vurdering av risikoen for medvirkning til de groveste former for barnearbeid.

Finansdepartementets endelige beslutning om utelukkelse skjer på bakgrunn av tilrådinger fra Etikkrådet. Departementet har ikke på selvstendig grunnlag vurdert alle enkeltheter i tilrådingene men finner det tilstrekkelig godtgjort at investeringer i overnevnte selskaper vil utgjøre en uakseptabel risiko for brudd på retningslinjene om observasjon og utelukkelse.

Beslutninger om eierskapsutøvelse
Finansdepartementet har besluttet å be Norges Bank å ta opp forhold om miljøskade grunnet gruvedrift med selskapet AngloGold Ashanti gjennom eierskapsutøvelsen. Etikkrådet har tilrådt at selskapet skal utelukkes fra investeringsuniverset til SPU. Etikkrådet oppgir å ha hatt omfattende dialog med selskapet og at selskapet de siste årene har innført standarder og gjennomført tiltak som har bedret situasjonen. Norges Bank har i brev til Finansdepartementet opplyst at det vurderer en videreutvikling av eierskapsarbeidet rettet mot gruvesektoren. Norges Bank vurderer at aktivt eierskap kan bidra positivt i dette tilfellet. Banken skriver at AngloGold Ashanti den siste tiden har tatt skritt i riktig retning, men at en prosess med aktivt eierskap må foregå over minimum fem år. Finansdepartementet vil be Norges Bank om å rapportere om eierskapsutøvelsen gjennom femårsperioden. Ved utgangen av perioden vil departementet be både Etikkrådet og Norges Bank om en ny vurdering av selskapet.

Etikkrådet har gitt råd om å sette selskapene Royal Dutch Shell Plc. og Eni Sp.A.s virksomhet i Nigerdeltaet til observasjon. Finansdepartementet har besluttet å be Norges Bank inkludere oljesøl og de miljømessige forholdene i Nigerdeltaet i eierskapsarbeidet for en periode på mellom fem og ti år. Departementet vil be Norges Bank om å rapportere om eierskapsutøvelsen i denne perioden. Departementet har på denne bakgrunn besluttet ikke å følge tilrådingene fra Etikkrådet om å sette de to selskapene til observasjon.

Tilrådinger fra Etikkrådet om utelukkelse av selskaper.

Les tilrådningene fra Etikkrådet vedrørende:

 Mer om Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland