Historisk arkiv

Utredning om ytelsesbasert alderspensjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag gitt Banklovkommisjonen i oppdrag å utrede spørsmålet om en form for ytelsesbasert pensjonsordning som er tilpasset ny folketrygd.

I underkant av 300 000 personer i privat sektor har fortsatt ytelsesbasert pensjonsordning. Det har vært spørsmål om disse ordningene om noen år må omdannes til nye typer pensjonskontrakter som ledd i tilpasningen av de private tjenestepensjonsordningene til ny folketrygd og Banklovkommisjonens forslag til nye pensjonsprodukter i privat sektor. Finansdepartementet har i dag gitt Banklovkommisjonen i oppdrag å utrede spørsmålet om en form for ytelsesbasert pensjonsordning som er tilpasset ny folketrygd.

Banklovkommisjonen la i NOU 2012: 13 fram utkast til nye tjenestepensjonsordninger i privat sektor. Disse ordningene har egenskaper både fra innskudds- og ytelsesordninger. I NOU 2013: 3 la Banklovkommisjonen fram utkast til overgangsregler fra eksisterende ytelsesordninger til det nye produktet. I NOU 2013: 3 uttalte Banklovkommisjonen at den om ønskelig kan se på en eventuell ny form for ytelsesbasert alderspensjon tilpasset ny folketrygd. Departementet har i dag gitt Banklovkommisjonen et slikt oppdrag.

– Banklovkommisjonen har kommet med forslag til et nytt alderspensjonsprodukt som er godt tilpasset ny folketrygd. I forslaget er det rom for gode pensjoner for arbeidstakerne. Imidlertid har i underkant av 300 000 personer i privat sektor fortsatt ytelsesbasert pensjonsordning. Vi har merket oss at det er et ønske fra arbeidstakerne om at det ikke stenges for at disse kan ha ytelsespensjon også i framtiden. Vi har derfor i dag gitt Banklovkommisjonen i oppdrag å utrede om det er ønskelig og mulig å etablere en form for ytelsesbasert pensjonsordning som er tilpasset ny folketrygd, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

– Banklovkommisjonen blir i oppdraget bedt om å ta hensyn til prinsippene i den nye folketrygden og om å se til at et eventuelt nytt ytelsesprodukt reflekterer håndtering av den såkalte risikoen for langt liv, sier finansministeren. Banklovkommisjonen skal også vurdere hvordan et eventuelt nytt ytelsesbasert pensjonsprodukt skal håndteres opp mot spørsmålet om balanseføring av pensjonsforpliktelser hos bedriften (arbeidsgiver).

Banklovkommisjonen blir bedt om å legge til grunn at pensjonsinnretningene i framtiden vil benytte et nytt og dynamisk dødelighetsgrunnlag for å ta hensyn til levealdersrisiko. Departementet skriver også at et ev. ytelsesbasert alderspensjonsprodukt må legge til grunn prinsippene om avkastningsgarantier som ble foreslått av Banklovkommisjonen i deres forslag til tjenestepensjonsprodukt i NOU 2012: 13.

Dersom Banklovkommisjonen finner at det er ønskelig og mulig å etablere en form for ytelsesbasert pensjonsordning som er tilpasset ny folketrygd, skal den foreslå lovregler om et slikt produkt. Det skal i så fall også utredes overgangsregler med sikte på at en kan gå over fra de eksisterende ytelsesordningene til et ev. nytt ytelsesprodukt uten at det blir behov for å avvikle de eksisterende ordningene og opprette en ny ordning.

Les hele brevet fra Finansdepartementet til Banklovkommisjonen