Historisk arkiv

Nytt kollektivt alderspensjonsprodukt i privat sektor

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag lagt fram lovforslag om et nytt skattefavorisert kollektivt alderspensjonsprodukt for privat sektor. Det nye alderspensjonsproduktet vil være et alternativ til dagens ytelsespensjonsordninger og innskuddspensjonsordninger.

Om lag 1,3 millioner ansatte i bedrifter i privat sektor har skattefavorisert alderspensjon gjennom bedriften de er ansatt i. Bedriftene har til nå måttet velge enten en innskuddspensjonsordning eller en ytelsesordning når de skal opprette en slik pensjonsordning. Med dette lovforslaget får bedriftene et tredje alternativ.

– Det nye produktet er en viktig ny valgmulighet for bedriftene. Lovforslaget er framtidsrettet ved at det legger til rette for god opptjening også når en arbeidstaker bytter jobb, og er tilpasset alderspensjonsopptjeningen i ny folketrygd, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

– Mange foretak ønsker ikke å ha ansvar for nivået på de ansattes pensjoner i ytelsesordningene. I innskuddsordningene bærer arbeidstakerne risiko for avkastning på pensjonsmidlene. I arbeidet med det nye pensjonsproduktet har vi lagt vekt på fleksibilitet, slik at pensjonsordninger kan utformes med egenskaper både fra ytelses- og innskuddspensjon, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Forslaget er basert på en utredning fra Banklovkommisjonen (NOU 2012: 13) og på Finanstilsynets høringsnotat 7. januar 2013, og høringen av disse.

I proposisjonen er det lagt til rette for at lovforslaget kan tre i kraft fra 1. januar 2014 dersom Stortinget vedtar lovregler som foreslått.

____________________

Les mer: