Historisk arkiv

Utvalg skal vurdere særavgiftene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Det ble i statsråd i dag oppnevnt et utvalg som skal vurdere særavgiftene. Utvalget skal ledes av forskningsleder Brita Bye, og vil levere sin rapport innen 23. juni 2007.

Det ble i statsråd i dag oppnevnt et utvalg som skal vurdere særavgiftene. Utvalget skal ledes av forskningsleder Brita Bye, og vil levere sin rapport innen 23. juni 2007. Dette er en oppfølging av felleserklæringen fra Soria Moria, og utvalget ble varslet i budsjettet for 2007.

I felleserklæringen fra Soria Moria står det at Regjeringen vil ha en gjennomgang av særavgiftssystemet. I budsjettet for 2007 ble det varslet at Regjeringen skal sette ned et utvalg som skal vurdere dagens særavgifter, jf. omtale i St.prp. nr 1 (2006-2007) Skatte-, avgifts- og tollvedtak.

Utvalget skal ha en bred tilnærming til spørsmålet om hvordan særavgiftene best mulig kan utformes. Det skal bl.a. vurderes hvordan dagens særavgifter ivaretar målene om å skaffe staten inntekter på en best mulig måte, og korrigere for eksterne kostnader. Videre skal utvalget vurdere hvordan særavgiftene påvirker rammebetingelsene for enkeltnæringer og fordeling av reell kjøpekraft. Utvalget skal levere sin innstilling innen 23. juni 2007.

Finansdepartementet vil oppnevne en referansegruppe bestående av berørte organisasjoner, departementer og underliggende etater. Utvalget henter inn synspunkter fra referansegruppen.

Leder:
Forskningsleder Brita Bye (leder), Bærum

Medlemmer:
Førsteamanuensis Claire Armstrong, Tromsø
Utredningsleder Eystein Gjelsvik, LO, Ski
Advokat Øystein Arff Gulseth, Asker
Post.doc. Cathrine Hagem, Oslo
Utredningsdirektør Tor Hersoug, NHO, Oslo
Forsker Anne Borge Johannesen, Trondheim
Generalsekretær Anne Karin Kolstad, Actis, Oslo
Forsker Snorre Kverndokk, Oslo
Seksjonssjef Sissel Monsvold, Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon HSH), Oslo
Direktør Ivar Pettersen, Sandefjord
Styremedlem Erlend Randeberg, Naturvernforbundet, Stavanger

Lenke til mandatet