Historisk arkiv

Gruveselskap utelukkes fra Statens pensjonsfond - Utland på grunn av medvirkning til alvorlig miljøskade

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har utelukket det sørafrikanske selskapet DRD Gold Limited (DRD Gold) fra Statens pensjonsfond – Utland basert på tilråding fra Etikkrådet for fondet. Etter Etikkrådets vurdering løper fondet en uakseptabel risiko for medvirkning til alvorlige miljøskader ved å fortsette investeringer i selskapet.

- Dette er andre gang Etikkrådet anbefaler utelukkelse av et selskap på bakgrunn av miljøkriteriet i de etiske retningslinjene for Statens pensjonsfond – Utland. Det å utelukke et selskap fra fondet er et uttrykk for at vi ikke vil medvirke til grovt uetisk aktivitet på ulike områder. DRD Gold påfører miljøet alvorlige skader som en direkte følge av sin drift. Et slikt selskap kan ikke fondet ha eierandeler i, sier finansminister Kristin Halvorsen.

DRD Gold eier per i dag 78,7% av selskapet Emperor Mines Limited, som driver gullgruven Tolukuma på Papua Ny Guinea. Hver dag slipper Tolukuma-gruven 430 tonn avgangsmasser ut i et naturlig elvesystem. I tillegg til sedimentene, tilfører avgangsmassene og avrenningen fra deponiene miljøet betydelige mengder tungmetaller, spesielt kvikksølv, kadmium, krom, arsen, nikkel og bly.

Etikkrådet for Pensjonsfondet – Utland har tatt stilling til påstander om at gruvens håndtering av avfall påfører miljøet omfattende og alvorlige skader og har store negative konsekvenser for lokalbefolkningens liv og helse.

I Etikkrådets tilråding heter det blant annet at:
”Etter rådets vurdering er selskapets praksis med elvedeponering et brudd på internasjonale normer, og det kan reises spørsmål om selskapet også bryter med nasjonale miljøkrav. Rådet anser at selskapet i mange år har hatt kunnskap om de alvorlige helse- og miljøskader selskapets virksomhet har medført, men på tross av dette unnlatt å iverksette tiltak for å redusere skadevirkningene. Med de planer som selskapet har lagt frem om planlagte investeringer og utvidelse av produksjonen, er det grunn til å tro at selskapets uakseptable praksis vil fortsette i fremtiden.”

Etter en samlet vurdering finner Etikkrådet at det foreligger en uakseptabel risiko for at Pensjonsfondet – Utland medvirker til alvorlig miljøskade gjennom å investere i selskapet.

Finansdepartementet har vurdert saken med utgangspunkt i Etikkrådets tilråding og besluttet å utelukke DRD Gold fra investeringsuniverset i Statens pensjonsfond – Utland i henhold til de etiske retningslinjene for fondet. 

Finansdepartementet ba Norges Bank i brev av 29. januar 2007 om å selge seg ned i DRD Gold innen utgangen av mars 2007. Nedsalget av verdipapirer er nå gjennomført. Pensjonsfondet – Utland hadde ved årsskiftet en samlet investering i selskapet på vel 4 mill. kroner.  Av hensyn til gjennomføringen av nedsalget blir beslutningen offentliggjort i etterkant.

Tilrådningene fra Etikkrådet er lagt ut på Finansdepartementets hjemmeside.

Les mer om Etikkrådet for Statens pensjonsfond – Utland på www.etikkradet.no.