Historisk arkiv

Metall- og gruveselskap utelukkes fra Statens pensjonsfond – Utland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har besluttet at det britiske metall- og gruveselskapet Vedanta Resources Plc. utelukkes fra Statens pensjonsfond – Utland på grunn av medvirkning til alvorlig miljøskade og brudd på menneskerettigheter.

Finansdepartementet har utelukket det britiske selskapet Vedanta Resources Plc. (Vedanta) fra Statens pensjonsfond – Utland basert på tilråding fra Etikkrådet for fondet. Etter Etikkrådets vurdering løper fondet en uakseptabel risiko for å medvirke til alvorlige miljøskader og grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene ved fortsatt å være investert i selskapet.

- Det å utelukke et selskap fra fondet er et uttrykk for at vi ikke vil løpe en uakseptabel risiko for å medvirke til grovt uetisk aktivitet. Etikkrådet har konkludert med at Vedanta påfører miljø og mennesker alvorlige skader som en direkte følge av sin drift. Eierskapsutøvelse anses i dette tilfellet ikke som et egnet redskap for å bidra til å rette opp forholdene. Et slikt selskap kan ikke fondet ha eierandeler i, sier finansminister Kristin Halvorsen.

Vedanta er et britisk metall- og gruveselskap. Hovedvirksomheten er knyttet til utvinning og produksjon av kobber, aluminium og sink i India. Etikkrådet har vurdert fire av Vedantas datterselskaper: Sterlite Industries, Madras Aluminum Company, Bharat Aluminium Company og Vedanta Alumina, alle med virksomhet i India. Vedanta Resources har aksjemajoriteten i alle disse selskapene.

Etikkrådet har vurdert risikoen for at fondet medvirker til to forhold som er omfattet av de etiske retningslinjene; alvorlig miljøskade og grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene, ved å være investert i Vedanta. 

Rådet gir følgende oppsummering av sin vurdering av selskapets praksis:

”Rådet finner at anklagene som har vært reist mot selskapet om alvorlig miljøskade og medvirkning til brudd på menneskerettigheter, herunder overgrep og tvangsflytting mot stammefolk, er godt underbygget. Etter rådets oppfatning synes selskapet å mangle interesse for og vilje til å gjøre noe med de alvorlige og langvarige skadevirkningene som selskapets virksomhet påfører mennesker og miljø. De normbruddene som er avdekket i forhold til miljø og menneskerettigheter, har foregått ved alle de undersøkte datterselskapene, gjentatte ganger og over flere år, slik det fremgår av kapittel 5. Etter rådets oppfatning indikerer dette et mønster i selskapets atferd der slike normbrudd er akseptert og er en etablert del av forretningsvirksomheten. Dette handlingsmønsteret utgjør en uakseptabel risiko for at selskapets uetiske praksis vil fortsette i fremtiden. Rådet finner ut fra en helhetsvurdering at vilkårene for alvorlig miljøskade og grove eller systematiske brudd på menneskerettigheter er oppfylt i denne saken.”

Rådet bygger tilrådingen på undersøkelser og utredninger som er gjennomført eller gjort på oppdrag av indiske myndigheter, rapporter fra nasjonale og internasjonale frivillige organisasjoner, artikler i indiske og internasjonale aviser og dokumentarfilmer. I tillegg til dette har rådet bestilt egne utredninger og undersøkelser av eksterne norske, britiske og indiske konsulenter. Rådet har dessuten hatt tilgang til brev og pålegg fra indiske myndigheter til selskapet.

Utøvelse av eierrettigheter kan i visse saker være egnet til å påvirke selskaper slik at risikoen for medvirkning til grovt uetisk aktivitet reduseres. Det er Norges Bank som har ansvaret for fondets eierskapsutøvelse. Finansdepartementet har bedt Norges Bank vurdere hvorvidt eierskapsutøvelse vil kunne være egnet for å påvirke Vedanta i positiv retning. I brev av 15. juni 2007 skriver Norges Bank at de ikke har hatt kontakt med Vedantas ledelse eller styre, eller hatt andre egne informasjonskilder om selskapet. Deres vurdering er derfor primært basert på Etikkrådets tilråding med tilhørende kildemateriale. Banken skriver bl.a. at de på denne bakgrunn ”ikke [kan] påvise at noen umiddelbar mulighet for påvirkning gjennom bruk av fondets eierrettigheter eksisterer i dag. Norges Bank har heller ikke planer på det nåværende tidspunkt om å inngå i dialog med dette spesifikke selskapet, siden de saker som omfattes av anbefalingen ikke hører under bankens spesielle satsingsområder for eierskapsutøvelse, og siden eierposten i selskapet er liten.” 

Med utgangspunkt i Etikkrådets tilråding og vurderingene fra Norges Bank av hensiktsmessigheten av å utøve rettigheter som eier, har Finansdepartementet besluttet å utelukke Vedanta Resources Plc. fra Statens pensjonsfond – Utland i henhold til de etiske retningslinjene for fondet. Departementet har også besluttet å utelukke de to børsnoterte datterselskapene Sterlite Industries Ltd. og Madras Aluminium Company Ltd. fra fondets investeringsmuligheter. Fondet hadde ikke eierandeler i disse selskapene da departementet mottok Etikkrådets tilrådning.

Finansdepartementet ba Norges Bank i brev av 28. august 2007 om å selge seg ned i Vedanta Resources Plc. innen utgangen av oktober 2007. Nedsalget av verdipapirer er nå gjennomført. Pensjonsfondet hadde ved utgangen av april 2007 aksjer for vel 70 mill. kr i selskapet. Av hensyn til gjennomføringen av nedsalget blir beslutningen offentliggjort i etterkant.

Tilrådningen fra Etikkrådet er tilgjengelig her.

Les mer om Etikkrådet for Statens pensjonsfond – Utland på www.etikkradet.no.

Se også Selskaper som er utelukket fra fondets investeringsunivers.