Historisk arkiv

Skatteetaten styrkes

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen foreslår i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett å styrke Skatteetaten med 60 millioner kroner. I tillegg til en styrket innsats mot grov skattekriminalitet, skal det brukes mer midler i arbeidet med utenlandske arbeidstakere.


Styrket innsats mot grovere skattekriminalitet
Regjeringen foreslår å styrke innsatsen mot grovere skattekriminalitet med en ekstrabevilgning på 30 millioner kroner.

- En av Regjeringens hovedsatsninger er bekjempelsen av økonomisk kriminalitet.
Kriminalitetsbildet er i rask endring. En ser stadig tydeligere at det danner seg komplekse nettverk som driver organisert kriminalitet på flere områder samtidig, herunder skatte- og avgiftsområdet, sier finansminister Kristin Halvorsen.

Undersøkelser mot slike nettverk er ressurskrevende og fordrer nært samarbeid mellom skatteetaten, politiet og andre statlige etater som eksempelvis NAV.
Styrking av Skatteetaten er et viktig virkemiddel for å avdekke mer av den grove skattekriminaliteten, sier Halvorsen.

Skatteetaten vil videre prioritere bredere bransjekontroller. Slike kontroller er også ressurskrevende, men har tidligere vist seg å gi meget gode resultater.

Styrking av arbeidet med utenlandske arbeidstakere
Den sterke økningen i antallet utenlandske arbeidstakere med korttidsopphold i Norge gir økt arbeidsbelastning og særskilte kontrollproblemer for Skattetaten. I statsbudsjettet for 2008 ble dette arbeidet styrket med 20 mill. kroner. Det foreslås nå å styrke arbeidet med utenlandske arbeidstakere med en ekstrabevilgning på ytterligere 30 millioner kroner.

- Vi legger stor vekt på å redusere omfanget av skatteunndragelser fra utenlandske arbeidstakere og virksomheter, blant annet for å hindre konkurransevridning fra useriøse aktører, sier Halvorsen.