Historisk arkiv

Statens Pensjonsfond trekker seg ut av gruveselskap

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har besluttet å utelukke selskapet Rio Tinto fra Statens pensjonsfond - Utland på grunn av risiko for medvirkning til alvorlig miljøskade. Det foreligger ingen konkrete indikasjoner på at selskapets praksis vil endres i framtiden, eller at det vil iverksettes tiltak som vesentlig vil redusere skadene på natur og miljø.

- Det å utelukke et selskap fra fondet er et uttrykk for at vi ikke vil løpe en uakseptabel risiko for å medvirke til grovt uetisk aktivitet. Etikkrådet har konkludert med at Rio Tinto gjennom sin deltakelse i Grasberg-gruven i Indonesia er direkte delaktig i de alvorlige miljøskadene som gruvedriften forårsaker. Det foreligger ingen konkrete indikasjoner på at selskapets praksis vil endres i framtida, og et slikt selskap kan ikke fondet ha eierandeler i, sier finansminister Kristin Halvorsen.

Rio Tinto Group, et internasjonalt gruvekonsern, er joint venture-partner med Freeport McMoRan Copper&Gold Inc. i Grasberg-gruven i Indonesia. Freeport ble utelukket fra fondets investeringsunivers etter råd fra Etikkrådet, fordi man anså at fortsatt eierskap i selskapet ville medføre en uakseptabel risiko for medvirkning til alvorlig miljøskade.

Etikkrådets tilråding baseres i stor grad på tidligere tilråding om Freeport og den vurderingen rådet da gjorde av gruvevirksomhetens effekt på miljøet. Det anses sannsynlig at Rio Tinto bidrar i vesentlig grad til Freeports drift av Grasberg-gruven i Indonesia. Grasberg-gruven slipper svært store mengder avgangsmasser direkte ut i et naturlig elvesystem, ca. 230 000 tonn per dag. Utslippene vil komme til å øke framover i takt med at gruven utvides. Det er dessuten stor fare for at tungmetallavrenning fra selskapets deponier for gråberg og avdekningsmasser medfører vedvarende forurensning av grunn og vassdrag. Gruven antas drivverdig fram til 2041, noe som må antas å påføre omgivelsene alvorlige miljøskader som vil ha langtidsvirkninger, fordi ingenting tyder på at selskapet vil endre praksis i framtiden.

Med utgangspunkt i Etikkrådets tilråding har dermed Finansdepartementet besluttet å utelukke Rito Tinto fra Statens pensjonsfond – Utland i henhold til de etiske retningslinjene for fondet.

Finansdepartementet ba Norges Bank i brev av 28. april 2008 om å selge seg ned i Rio Tinto Plc. og Rio Tinto Ltd. innen utgangen av juni 2008. Nedsalget av verdipapirer er nå gjennomført. Pensjonsfondet hadde ved årsskiftet aksjer for ca. 4 419 mill. kroner i Rio Tinto Plc. og 430 mill. kroner i Rio Tinto Ltd. Av hensyn til gjennomføringen av nedsalget blir beslutningen offentliggjort i etterkant.

__________________

Se også:
- Tilrådingen fra Etikkrådet
- Selskaper som er utelukket fra fondets investeringsunivers
- Nett-TV sending fra pressekonferansen