Historisk arkiv

Gruveselskap utelukket fra Statens pensjonsfond – Utland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har på bakgrunn av en tilråding fra Etikkrådet for Statens pensjonsfond – Utland utelukket det kanadiske gruveselskapet Barrick Gold Corporation.

Finansdepartementet har på bakgrunn av en tilråding fra Etikkrådet for Statens pensjonsfond – Utland utelukket det kanadiske gruveselskapet Barrick Gold Corporation. Barrick driver gullutvinning i Porgeragruven på Papua Ny Guinea. Tilrådingen er basert på en vurdering av at fondet løper en uakseptabel risiko for å medvirke til alvorlig miljøskade ved å ha investeringer i selskapet.

- Statens pensjonsfond – Utland skal ifølge de etiske retningslinjene for fondet ikke investere i selskaper som påfører miljøet alvorlig skade. Etikkrådet har i sin vurdering konkludert at Barrick Gold Corporation påfører miljøet alvorlige skader som en direkte følge av sin drift. Jeg har derfor besluttet å følge Etikkrådets anbefaling om å utelukke Barrick Gold Corporation fra fondets investeringsunivers, sier finansminister Kristin Halvorsen.

Barrick Gold er et kanadisk gruveselskap, og er verdens største produsent av gull med for tiden 27 gruver i drift. Rådet viser til at Barrick Golds gruvedrift i flere land har vært anklaget for å forårsake omfattende miljøødeleggelser. Rådet har av ressurshensyn begrenset undersøkelsen til Porgeragruven på Papua Ny Guinea som drives av Porgera Joint Venture og der Barrick Gold har en eierandel på 95 prosent. Etter rådets vurdering viste måten denne gruven drives på å gi tilstrekkelig grunnlag for tilråding om utelukkelse.

Rådet gir en omfattende gjennomgang av de miljømessige problemene knyttet til elvedeponering som benyttes for avfallshåndteringen. Rådet vektlegger særlig risikoen for akkumulering og oppkonsentrering av tungmetaller, særlig kvikksølv, i miljøet. Forurensingen fra Porgera-gruven vil kunne ha betydelige negative konsekvenser for menneskers liv og helse.

Rådet konkluderer på følgende måte:
”Basert på den dokumentasjonen rådet har hatt tilgang til om selskapet, finner rådet at Barricks drift av Porgera-gruven medfører en uakseptabel risiko for omfattende og irreversible skader på natur og miljø. Etter rådets vurdering er selskapets praksis med elvedeponering et brudd på internasjonalt aksepterte normer. Rådet anser selskapets påstander om at dets virksomhet ikke medfører langsiktige og irreversible miljøskader som lite troverdige. Dette forsterkes av mangelen på åpenhet og gjennomsiktighet i selskapets miljørapportering. Med de intensjoner som selskapet har lagt frem med hensyn til utvidelse av produksjonen, finner rådet grunn til å anta at selskapets uakseptable praksis vil fortsette i fremtiden.”

Finansdepartementet har vurdert saken med utgangspunkt i Etikkrådets tilråding, og besluttet å utelukke Barrick Gold Corporation fra investeringsuniverset i Statens pensjonsfond – Utland i henhold til de etiske retningslinjene for fondet.  Finansdepartementet ba Norges Bank i brev av 30. september 2008 om å selge seg ned i selskapet. Nedsalget av verdipapirer er nå gjennomført. Pensjonsfondet – Utland hadde ved utløpet av juli 2008 aksjer til en verdi av knapt 1248 millioner kroner i selskapet. Av hensyn til gjennomføringen av nedsalget blir beslutningen offentliggjort i etterkant.

Tilrådningen fra Etikkrådet er tilgjengelig her.

Les mer om Etikkrådet for Statens pensjonsfond – Utland på www.etikkradet.no

Selskaper som er utelukket fra fondets investeringsunivers.