Tilrådning om uttrekk av selskapet Barrick Gold Corporation

Rådet er kommet til at det i henhold til de etiske retningslinjene, punkt 4.4, er grunnlag for å tilrå at Barrick Gold utelukkes fra Statens pensjonsfond- Utlands investeringsmuligheter, på grunn av uakseptabel risiko for medvirkning til nåværende og fremtidig miljøskade.

Etikkrådet for Statens Pensjonsfond-Utland besluttet i møtet den 4. oktober 2005 å vurdere om investeringer i daværende Placer Dome, nåværende Barrick Gold Corporation, ville kunne innebære en risiko for at fondet medvirker til alvorlig miljøskade i henhold til de etiske retningslinjenes punkt 4.4.

Per 31. desember 2007 hadde Statens pensjonsfond – Utland aksjer for ca  1 274 millioner kr i selskapet.

Barrick Gold er et kanadisk gruveselskap, som i flere land vært beskyldt for å forårsake omfattende miljøødeleggelser. Rådet har undersøkt hvorvidt elvedeponering av gruveavfall fra Porgera-gruven på Papua Ny Guinea forårsaker alvorlig miljøskade. Rådet finner det godtgjort at gruvedriften ved Porgera-gruven medfører betydelige forurensninger. Rådet legger særlig vekt på tungmetallforurensningen, spesielt kvikksølv, som utslippene medfører, og som etter rådets oppfatning utgjør den største trusselen for alvorlige og langvarige miljøskader. Rådet finner det også sannsynlig at utslippene har negative konsekvenser for befolkningens liv og helse, både for de som bor i selve gruveområdet, og stammefolkene som holder til langs vassdraget nedstrøms fra gruven.

De miljøskadene som elvedeponering kan forårsake, er velkjente, men selskapet har ikke gjennomført vesentlige tiltak for å forhindre eller redusere disse skadene. Selskapet har heller ikke vært villig til å legge frem data som viser at miljø- og helseskader ikke oppstår, slik selskapet hevder.

Rådet startet utredningen av Porgera-gruven høsten 2005. I forbindelse med Barrick Golds oppkjøp av Placer Dome i 2006 valgte rådet å avvente videre undersøkelser i fall selskapet ville stanse elvedeponeringen eller iverksette andre tiltak for å redusere forurensningene etter overtakelsen av gruven. Det har så langt ikke skjedd, og rådet besluttet derfor høsten 2007 å fortsette utredningen av selskapet.
Rådet har gjennom Norges Bank gjort to henvendelser til selskapet. I november 2007 henvendte rådet seg til selskapet med anmodning om å få tilsendt miljørapportene for Porgera-gruven for 2006 og 2007.  Selskapet avslo rådets anmodning i brev av 30. november 2007.  I brevet ga selskapet synspunkter på elvedeponeringen, som også er referert til i denne tilrådningen. Den 7. april ble Barrick tilskrevet på nytt for å gi selskapet mulighet til å kommentere rådets utkast til tilrådning i samsvar med retningslinjenes punkt 4.5. Rådet mottok svar fra selskapet den 14. mai 2008.

For at det skal foreligge en risiko for at Pensjonsfondet skal medvirke til alvorlig miljøskade, må det foreligge en direkte sammenheng mellom selskapets virksomhet og miljøeffekter. Rådet legger til grunn at miljøskaden må være stor. Det må legges vekt på om skaden medfører irreversible eller langsiktige virkninger, og om den har store negative virkninger for menneskers liv og helse. Videre må det vurderes i hvilken grad selskapets handlinger eller unnlatelser har forårsaket miljøskaden, herunder om skaden er et brudd på nasjonale lover eller internasjonale normer. Det er også vesentlig om selskapet har unnlatt å handle for å forhindre skade eller unnlatt å treffe tiltak for å redusere skadeomfanget vesentlig. Sist, men ikke minst, må det være sannsynlig at selskapets uakseptable praksis vil fortsette i fremtiden. Rådet finner ut i fra en helhetsvurdering at disse vilkårene er oppfylt i denne saken.

Rådet er kommet til at det i henhold til de etiske retningslinjene, punkt 4.4, er grunnlag for å tilrå at Barrick Gold utelukkes fra Statens pensjonsfond- Utlands investeringsmuligheter, på grunn av uakseptabel risiko for medvirkning til nåværende og fremtidig miljøskade.

Les hele tilrådningen her