Historisk arkiv

Nye lovregler om kapital- og organisasjonsformer i sparebanksektoren

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet foreslår nye lovregler om kapital- og organisasjonsformer i sparebanksektoren. - Lovforslaget skal bidra til å styrke og bevare egenarten til sparebankene og andre finansinstitusjoner som ikke er organisert i aksjeselskaps form, sier finansminister Kristin Halvorsen.

Finansdepartementet foreslår nye lovregler om kapital- og organisasjonsformer i sparebanksektoren. - Lovforslaget skal bidra til å styrke og bevare egenarten til sparebankene og andre finansinstitusjoner som ikke er organisert i aksjeselskaps form. Sparebankene får nå et kapitalinstrument som blir mer konkurransedyktig med aksjer. Jeg legger stor vekt på å tilrettelegge for å sikre de tradisjonelle sparebankmodellene, sier finansminister Kristin Halvorsen.

Lovforslaget om kapital- og organisasjonsformer i sparebanksektoren mv., foreslås inntatt i tre nye kapitler i finansieringsvirksomhetsloven fra 1988. Lovforslaget bygger på Banklovkommisjonens utredning nr. 22 (NOU 2009:2) om kapital- og organisasjonsformer i sparebanksektoren mv., som ble avgitt til Finansdepartementet 9. januar 2009. Næringen har underveis uttrykt bred støtte til Banklovkommisjonens utredning, og høringsinstansene har i hovedsak sluttet seg til Banklovkommisjonens utkast, med enkelte merknader.

Et modernisert regelverk for eierandelsbevis
Det foreslås et modernisert regelverk for sparebankenes grunnfondsbevis og andre kapitalinstrument med eierbeføyelser som utstedes av finansinstitusjoner som ikke er organisert i aksjeselskaps form. Som ledd i moderniseringen foreslås at begrepet grunnfondsbevis endres til eierandelsbevis. Formålet med forslaget til nye lovregler er å gjøre eierandelsbevisene til attraktive verdipapirer konkurransedyktige med aksjer.

På denne bakgrunn bygger reglene som foreslås for en stor del på aksjelovgivningens regler. Dette vil være et svært viktig bidrag til at de tradisjonelle sparebankmodellene i norsk finansnæring fremstår som attraktive også i fremtiden. Tilgangen til et mer modernisert kapitalinstrument vil være et tiltak av vesentlig betydning for å motvirke at sparebankenes egenart og rolle i bankmarkedet blir vesentlig endret.

Struktur- og foretaksendringer
Forslaget som i dag legges frem, inneholder også ny lovregulering av de viktigste spørsmål knyttet til struktur- og foretaksendringer i sparebanker og andre finansinstitusjoner som ikke er organisert i aksjeselskaps form. Forslaget bygger på ulike modeller for strukturendringer som tidligere er drøftet av Sparebankforeningens Rammevilkårutvalg, og senere av Banklovkommisjonen. Det åpnes for strukturendringer med enkelte nærmere begrensninger. Formålet med lovforslaget er først og fremst å sikre en regulering som gir mulighet for struktur- og foretaksendringer innenfor sparebanksektoren, og som for den enkelte sparebank vil være et godt alternativ til omdanning til bank i aksjeselskaps form. Reglene som foreslås skal legge til rette for at vanlig sparebank og sparebank med eierandelskapital fortsatt skal være hovedmodeller innen sparebanksektoren.

- Et hovedhensyn bak arbeidet med forslag til ny lovregulering av spørsmål knyttet til struktur- og foretaksendringer i sparebanksektoren har vært at rammevilkårene for sparebanker bør gi aktørene frihet til å foreta en samfunnsmessig ønsket strukturtilpasning. Samtidig er det en overordnet målsetning at sparebankenes egenart bevares, og at endring i sparebankstrukturen ikke går på bekostning av sparebankvesenets positive sider, sier finansminister Kristin Halvorsen.