Historisk arkiv

Regjeringen styrker kampen mot skatteunndragelser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen styrker kampen mot skatte- og avgiftsunndragelser. Kontantbetalinger over 10 000 kroner vil ikke bli fradragsberettiget, og kjøper kan bli ansvarlig for svart arbeid. – Målet er å redusere bruken av kontanter og gjøre transaksjoner sporbare gjennom bank, sier finansminister Kristin Halvorsen.

Regjeringen styrker kampen mot skatte- og avgiftsunndragelser. Kontantbetalinger over 10 000 kroner vil ikke bli fradragsberettiget, og kjøper kan bli ansvarlig for svart arbeid. – Målet er å redusere bruken av kontanter og gjøre transaksjoner sporbare gjennom bank, sier finansminister Kristin Halvorsen.

Regjeringen fremmer flere av forslagene som Skatteunndragelsesutvalget la fram i NOU 2009:4 Tiltak mot skatteunndragelser. De viktigste forslagene som Regjeringen fremmer nå, retter seg mot bruken av kontanter. Svart omsetning skjer i stor utstrekning gjennom bruk av kontanter. Betaling via bank gjør transaksjonene sporbare og dermed vanskeligere å skjule. Regjeringen foreslår derfor flere tiltak som skal bidra til at en større del av betalingene går gjennom banker og andre finansinstitusjoner.

Regjeringen foreslår å nekte fradrag for kostnader som ikke er betalt via bank, hvis beløpet er over 10 000 kroner. Forslaget omfatter både nektelse av inntektsfradrag etter skatteloven og fradrag for inngående merverdiavgift.

Videre foreslår Regjeringen at den som kjøper tjenester skal kunne bli ansvarlig for skatt og merverdiavgift som selgeren har unndratt, dersom kjøpesummen overstiger 10 000 kroner og kjøperen har betalt med kontanter. Ansvar kan også gjøres gjeldende ved kjøp av varer sammen med tjenester, men ikke ved rene varekjøp. Kjøperen vil alltid kunne fri seg fra et mulig ansvar ved å betale via bank.

Pengebeløp over 25 000 kroner som føres inn eller ut av Norge, skal deklareres hos tollmyndighetene. Regjeringen foreslår å gi tollmyndighetene adgang til å ilegge et overtredelsesgebyr på inntil 30 prosent ved brudd på deklareringsplikten. Endringen vil avhjelpe politiets manglende kapasitet til å følge opp slike saker. De mest alvorlige sakene skal fortsatt overlates til politiet.

Regjeringen foreslår også å følge opp enkelte andre av utvalgets forslag. Økokrim får blant annet en utvidet adgang til å videreformidle til skatteetaten og toll- og avgiftsetaten opplysninger om mistenkelige transaksjoner som Økokrim har mottatt etter hvitvaskingsloven.