Historisk arkiv

Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegg for 2010

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen styrker omfordelingen i skattesystemet ved å bedre formuesskatten og trappe opp kampen mot skatteunndragelser. Formuesverdsettingen av bolig gjøres mer rettferdig, og bunnfradraget i formuesskatten økes vesentlig. Regjeringen fortsetter arbeidet med å legge om bilavgiftene i en mer miljøvennlig retning. Samlede skatter og avgifter holdes om lag uendret.

Regjeringen styrker omfordelingen i skattesystemet ved å bedre formuesskatten og trappe opp kampen mot skatteunndragelser. Formuesverdsettingen av bolig gjøres mer rettferdig, og bunnfradraget i formuesskatten økes vesentlig. Regjeringen fortsetter arbeidet med å legge om bilavgiftene i en mer miljøvennlig retning. Samlede skatter og avgifter holdes om lag uendret.

Bedre fordeling

Ved å bringe samlede skatter og avgifter tilbake til 2004-nivå har Regjeringen skapt rom for å styrke velferdsordningene og fellesgodene. Denne politikken videreføres ved å holde samlede skatter og avgifter om lag uendret i 2010. Samtidig forsterkes omfordelingen gjennom skattesystemet. Det gjennomføres nye, vesentlige forbedringer av formuesskatten, med en samlet netto lettelse på 760 millioner kroner, og innsatsen mot skatteunndragelser styrkes.

Regjeringen foreslår nye og mer rettferdige verdsettingsregler for bolig. Systemet sikter mot å sette ligningsverdien for den enkelte bolig til 25 prosent av omsetningsverdien. I gjennomsnitt øker ligningsverdiene av egen bolig (primærbolig) moderat, fra om lag 20 til 25 prosent av omsetningsverdi, en økning som først og fremst skyldes at særlig lave ligningsverdier økes. Maksimal ligningsverdi for primærboliger skal fortsatt være 30 prosent av omsetningsverdien. Sekundærbolig, dvs. ekstra bolig som ikke er fritids- eller næringseiendom, foreslås verdsatt til 40 prosent av omsetningsverdi, som er på nivå med næringseiendom.

Samtidig økes bunnfradraget betydelig, fra 470 000 kroner til 700 000 kroner (1,4 millioner kroner for ektepar). Forslaget gir ikke økt formuesskatt av egen bolig samlet sett, og 8 av 10 som i dag betaler formuesskatt, får lettelser. For nærmere omtale av den nye verdsettingsmetoden for bolig og øvrige endringer i formuesskatten, se egen pressemelding.

Regjeringen prioriterer kampen mot skatteunndragelser høyt. Skatteunndragelser undergraver solidariteten som finansieringen av de offentlige velferdsordningene bygger på, og velter byrdene over på lojale og lovlydige skattytere. For å bekjempe skatte- og avgiftsunndragelser har Regjeringen de siste fire årene styrket budsjettene til skatteetaten og toll- og avgiftsetaten. I 2010-budsjettet foreslås blant annet tiltak som retter seg mot bruken av kontante betalingsmidler. Det vil sikre at en større del av betalingsstrømmene for næringsdrivende og privatpersoner skjer gjennom banker og andre finansinstitusjoner, slik at transaksjonene blir sporbare og dermed vanskeligere å skjule. For nærmere omtale av tiltakene mot skatteunndragelser, se egen pressemelding.

Skatt på arbeid

Satsene i toppskatten endres ikke, og innslagspunktene holdes reelt sett på om lag samme nivå. Dermed ivaretas systemendringene i skattereformen 2006. Reformen reduserte de store forskjellene mellom skatt på arbeidsinntekter og kapitalinntekter, og var nødvendig for å få bukt med omfattende skattetilpasning. Departementet arbeider med en bred evaluering av skattereformen, som etter planen skal ferdigstilles i løpet av 2010. Relevante fagmiljøer og organisasjoner vil bli involvert.

Minstefradraget og personfradraget holdes også om lag reelt uendret, dvs. at de justeres med om lag anslått lønnsvekst.

Avgiftsendringer som styrker miljøet

Arbeidet med å legge om bilavgiftene i mer miljøvennlig retning blir videreført i 2010. Se nærmere omtale i egen pressemelding.

Regjeringen foreslår at det blir innført en CO2-avgift på innenlandsk bruk av gass til oppvarming i bygg fra 1. april 2010. Hensikten er å motvirke at gass konkurrerer ut mer miljøvennlige alternativer. Det blir samtidig innført en energiavgift på gass, der satsene blir differensiert etter minimumssatsene i EU.

Regjeringen foreslår at fritaket for autodieselavgift for biodiesel blir halvert i 2010, med sikte på endelig utfasing i 2011. Fra 1. april 2009 ble det innført et påbud om at minst 2,5 prosent av drivstoffet i veitrafikken skal være biodrivstoff. Omsetningspåbudet har bidratt til at det blandes inn 5 prosent biodiesel i ordinær autodiesel, mens fritaket for autodieselavgift har liten betydning for den samlede omsetningen av biodrivstoff. Den effektive avgiften på autodiesel er redusert, og dette stimulerer til økt bruk av all diesel med tilhørende miljøproblemer.

Fra 1. juli 2009 ble det forbudt å deponere nedbrytbart avfall på fylling. Dette fører til at miljøkostnadene ved avfallsdeponering blir lavere enn tidligere, og avgiftssatsen ved deponering av avfall blir derfor redusert fra 1. januar 2010.

Merverdiavgiftsplikt på kultur og idrett

Regjeringens oppfølging av Kulturmomsutvalgets forslag til momsplikt for kultur og idrett med 8 prosent sats er nærmere omtalt i egen pressemelding. Regjeringen vil fremme konkrete lovforslag på et senere tidspunkt, med sikte på iverksettelse fra 1. juli 2010.

Andre endringer

Regjeringen foreslår også:

 • Ordningen med at arbeidstaker kan finansiere hjemme-PC ved trekk i bruttolønn, og derved redusere skatten på lønnsinntekten, avvikles. Det betyr at for avtaler som inngås fra og med i dag, 13. oktober 2009, kan det ikke gjennomføres trekk i brutto lønn. En overgangsregel vil sikre at bruttotrekk etter eldre avtaler kan gjennomføres uendret ut avtaleperioden. Det gjøres ingen endringer i skattefritaket for privat bruk av utstyr finansiert av arbeidsgiver.
 • For å begrense de helsemessige konsekvensene og av hensyn til statens inntekter økes avgiftene på tobakkvarer med 5 prosent reelt fra 1. januar 2010.
 • Den skattefrie nettoinntekten for ektepar som kommer inn under skattebegrensningsregelen økes mer enn anslått lønnsvekst, til 206 700 kroner i 2010. Det sikrer at ektepar med kun minstepensjon fortsatt ikke skal betale skatt på inntekten. Den skattefrie nettoinntekten for enslige lønnsjusteres. Dermed forblir også ensliges minstepensjon skattefri.
 • Fristene for å betale tilleggsforskudd på skatt samordnes til 31. mai. Fristen er i dag 30. april for lønnstakere og pensjonister og 31. mai for næringsdrivende. Forslaget innebærer at lønnstakere og pensjonister kan betale tilleggsforskudd enda tettere opp til skatteoppgjøret, og dermed unngå rentetillegg på restskatt.
 • Reglene for beskatning av andelshavere i nye boligselskaper hvor mindre enn halvparten av boenhetene er ferdigstilt per 1. januar i inntektsåret, endres. Forslaget innebærer at slike andelshavere skal komme i skatteposisjon for boligselskapets inntekter, utgifter og formue allerede fra overtakelsen av andelen i boligselskapet. Dette vil sikre at andelshavere og selveiere i større grad likebehandles, og vil normalt være en fordel for andelseieren.
 • Virksomheter som driver med arbeidsutleie, skal fra og med 2010 betale arbeidsgiveravgift i den sonen der hoveddelen av arbeidstakerens arbeid er utført i løpet av avgiftsterminen, selv når dette er en annen sone enn der virksomheten er registrert. Forslaget skal hindre uønskede tilpasninger blant dem som driver arbeidsutleie.
 • Det gis unntak fra arbeidsgiveravgiftsplikt for ytelser til utenlandske ansatte på utenlandske skip på norsk kontinentalsokkel og i norsk territorialfarvann som faller utenfor folketrygdlovens anvendelsesområde.
 • Det fastsettes en klar grense for hvor langt ut i sjøområdet kommunene kan skrive ut eiendomsskatt. Det er uavklart hvor langt denne adgangen strekker seg etter gjeldende rett. Grensen foreslås nå trukket ved grunnlinjen, som er rette linjer mellom de ytterste skjærene langs kysten, tvers over fjordmunninger. Forslaget vil gi forutberegnelighet for skattyterne og vil sikre at eiendomsskatteobjektene i sjøområdet har en kommunal tilknytning, samtidig som det gir en klar lovhjemmel for kommunene. Det foreslås en overgangsregel for kommuner som har skrevet ut eiendomskatt i sjøområdet mellom grunnlinjen og territorialgrensen for skatteåret 2009. Overgangsregelen gir adgang til å skrive ut eiendomsskatt i dette området i 2010 og 2011 med henholdsvis to tredeler og en tredel av eiendomsskattegrunnlaget for 2009.
 • Kompensasjonsordningen for avgifter for proviant til bruk om bord i fiske- og fangstfartøy i fjerne farvann endres til direkte fritak.
 • Personer som tar opphold på Svalbard og anses bosatt der etter svalbardskatteloven, skal skattlegges for aksjegevinster mv. i forbindelse med utflyttingen fra fastlandet. Forslaget innebærer at personer som flytter til Svalbard beskattes etter de samme bestemmelsene som gjelder for personer som flytter fra fastlandet til en EØS-stat. Det foreslås at endringen skal tre i kraft fra og med i dag, 13. oktober 2009.
 • Det innføres en fordelingsnøkkel for gevinster og tap ved realisasjon av valutasikringsavtaler innenfor rederiskatteordningen. Dette innebærer at kun den andelen av gevinsten eller tapet som svarer til forholdet mellom selskapets balanseførte finanskapital og totalkapital skal være skattepliktig eller fradragsberettiget. Det foreslås at lovendringen trer i kraft med virkning for nye valutasikringsavtaler som inngås fra og med inntektsåret 2010.

Provenyvirkninger

Tabellen under viser anslåtte provenyendringer av Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegg for 2010.

Tabell. Anslagene er regnet i forhold til referansesystemet for 2010. Negative tall betyr lettelser. Mill. kroner

Påløpt

Bokført

Inntektsskattegrunnlaget for personer

542

448

Avvikling av bruttotrekkordningen for hjemme-PC1

150

150

Økt skattefri nettoinntekt i skattebegrensningsregelen for pensjonister

-100

-80

Innføring av kildeskatt på pensjoner mv.

230

185

Nominell videreføring, samspillsvirkninger og avrunding

262

193

Formuesskattepakke

-760

-385

Innføring av nye, mer treffsikre systemer for å fastsette ligningsverdier av bolig og næringseiendom som ikke leies ut. Økte ligningsverdier for fritidseiendom med 10 pst. Økt bunnfradrag til 700 000 kroner

-450

-135

Fjerning av primærbolig fra formuestillegget i skattebegrensningsregelen

-310

-250

Næringsbeskatningen

0

-20

Endret arbeidsgiveravgift for visse utenlandske ansatte i petroleumssektoren2

0

-20

Miljø-, energi- og bilavgifter

155

140

Innføring av CO2- og energiavgift på naturgass og LPG3

40

35

Redusert avgiftssats for avfall til deponi

-130

-120

Styrket CO2-komponent i engangsavgiften

0

0

Fjerning av lav sats på CO2-komponenten i engangsavgiften for drosjer

50

45

Utfasing av fritaket for autodieselavgiften for biodiesel

195

180

Andre skatte- og avgiftsendringer

-9

53

Samordning av fristene for å innbetale tilleggsforskudd til 31. mai

-6

-6

Utvidet momsplikt på kultur- og idrettsområdet fra 1. juli 2010

-250

-168

Økt avgift på tobakkvarer med 5 pst. utover prisjustering

250

230

Endrede fritak fra avgifter ved proviantering til fiske og fangst i fjerne farvann

-3

-3

Sektoravgifter og overprisede gebyrer

-5

-5

Fjerning av vederlag fra TV2

-29

-29

Økning av Kredittilsynets sektoravgift

41

41

Avvikling av årsavgiften for havnesikkerhet

-15

-15

Økning av kontroll- og tilsynsavgiften, akvakultur

10

10

Endring i sektoravgifter til Lotteri- og stiftelsestilsynet

0

0

Reduksjon av kystavgift

-12

-12

Samlede nye skatte- og avgiftsendringer i 2010

-77

231

1) Innstrammingen gjelder bare nye avtaler, dvs. avtaler som inngås 13. oktober 2009 eller senere. Ordningen blir dermed faset ut over flere år. Samlet innstramming utgjør 450 mill. kroner.
2) Endringen foreslås innført fra 2009 og har derfor ingen påløpt virkning i 2010.
3)Iverksettes fra 1. april 2010. Kompensasjoner til berørte næringer over budsjettets utgiftsside er trukket fra.
Kilde: Finansdepartementet.