Historisk arkiv

Statens inntekter og utgifter – en oversiktstabell

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Statens samlede inntekter i 2011 er beregnet til 1 113 milliarder kroner og samlede utgifter til 960 milliarder kroner. Lånetransaksjoner er ikke medregnet i tallene.

Statens samlede inntekter i 2011 er beregnet til 1 113 milliarder kroner og samlede utgifter til 960 milliarder kroner. Lånetransaksjoner er ikke medregnet i tallene.

Statens nettoinntekter fra petroleumsvirksomheten er anslått til 288 milliarder kroner i 2011. Utenom netto petroleumsinntekter har statsbudsjettet et underskudd på 135 milliarder kroner, som tilsvarer det oljekorrigerte underskuddet. Dette underskuddet dekkes ved overføring fra Statens pensjonsfond utland.

 

Figur 1. Inntekter på statsbudsjettet

Inntekter på statsbudsjettet

De største inntektene er petroleumsinntekter, arbeidsgiveravgift, trygdeavgift, merverdiavgift og skatt på formue og inntekt, som til sammen utgjør 86 prosent av statsbudsjettets inntekter i 2011, jf. figur 1. Andre store inntekter er særavgifter knyttet til blant annet bruk av kjøretøy, tobakk og alkohol, samt renteinntekter og aksjeutbytte.

Utgiftene på 960 milliarder kroner foreslås bevilget til drift, investeringer og overføringer, og gjelder en rekke ulike formål. I figur 2 vises de største utgiftskategoriene.

 

Figur 2. Utgifter på statsbudsjettet

 Utgifter på statsbudsjettet

De største utgiftene er:

  • Ytelser fra folketrygden. Her inngår blant annet pensjoner, sykepenger, dagpenger, foreldrepenger og enkelte helsestønader.
  • Overføring til kommuner og fylkeskommuner for å dekke utgifter til blant annet barnehage, skole, helse og omsorg for barn og eldre. Dette omfatter både rammeoverføringer og øremerkede tilskudd.
  • Lønns- og driftsutgifter i staten. Store utgiftsområder innenfor denne kategorien er blant annet Forsvaret, direktorater mv., politiet, Arbeids- og velferdsetaten og samferdselssektoren.
  • Tilskudd til helseforetakene og universitets- og høyskolesektoren. Tilskudd til helseforetakene utgjør om lag 80 prosent av utgiftene i denne kategorien.
  • Andre utgifter omfatter blant annet ulike overføringer til barnetrygd, kontantstøtte, internasjonal bistand, næringsstøtte og stipend og rentestøtte gjennom Statens lånekasse for utdanning. Investeringer til ulike formål og renter på innenlandsk statsgjeld inngår også i kategorien andre utgifter i figur 2.

Tabellen nedenfor viser en noe mer detaljert oversikt over inntektene og utgiftene, utenom bevilgninger som gjelder petroleumsvirksomheten og lånetransaksjoner. En nærmere omtale av statens inntekter og utgifter finnes i Prop. 1 S (2010-2011) Statsbudsjettet 2011.

 

Tabell: Statsbudsjettets inntekter og utgifter i 2011, utenom lånetransaksjoner og petroleumsvirksomheten (milliarder kroner)

Statsbudsjettets inntekter og utgifter i 2011, utenom lånetransaksjoner og petroleumsvirksomheten. Milliarder kroner

Statsbudsjettets inntekter (utenom petroleum)

800,1

Sum skatter og avgifter fra Fastlands-Norge

737,6

Skatt på formue og inntekt

202,4

 

Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift

229,8

   

Merverdiavgift

206,7

   

Avgift på bil, bensin mv.

31,3

   

Avgifter på tobakk og alkohol

20,3

   

Elektrisitetsavgift

7,7

   

Tollinntekter og andre avgifter

39,3

   

Inntekter av statens forretningsdrift

 

2,1

 

Direktorater mv.

 

10,7

 

Renter og aksjeutbytte

 

32,9

 

Andre inntekter

16,9

Statsbudsjettets utgifter (utenom petroleum)

935,1

Folketrygden, alderspensjon

 

128,2

 

Folketrygden, sykepenger

 

36,4

 

Folketrygdens øvrige sosiale formål

 

109,8

 

Folketrygdens helsedel

 

23,0

 

Folketrygden, arbeidsliv

 

13,8

 

Folketrygden, stønad ved fødsel og adopsjon

 

15,1

 

Regionale helseforetak

 

102,5

 

Rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner

 

126,8

 

Universiteter og høyskoler

 

25,0

 

Direktorater mv.

 

14,4

 

Forsvaret

 

39,2

 

Vei og jernbane

 

26,2

 

Internasjonal bistand

 

27,0

 

Barnetrygd

 

15,0

 

Jordbruksavtalen

 

13,3

 

Kompensasjon for merverdiavgift

 

16,0

 

Tilskudd til Statens Pensjonskasse mv.

 

9,1

 

Politi og påtalemyndighet

 

12,2

 

Kulturformål

 

8,5

 

Arbeidsmarkedstiltak

 

7,3

 

Renter på statsgjeld

 

22,6

 

Andre utgifter

143,7

Oljekorrigert overskudd

-135,0