Historisk arkiv

Tre selskaper utelukket fra Statens pensjonsfond utland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har utelukket to israelske selskaper og et malaysisk selskap fra porteføljen til Statens pensjonsfond utland.

Finansdepartementet har utelukket to israelske selskaper og et malaysisk selskap fra porteføljen til Statens pensjonsfond utland.

På bakgrunn av tilrådinger fra Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland (SPU) har Finansdepartementet besluttet å utelukke de israelske selskapene Africa Israel Investments Ltd. og Danya Cebus Ltd. og det malaysiske selskapet Samling Global Ltd. fra SPUs investeringsportefølje. Nedsalget i disse selskapene er avsluttet.

- Beslutningen om å utelukke disse selskapene fra SPU er basert på Etikkrådets vurdering om at de bidrar til eller selv er ansvarlige for grovt uetisk aktivitet, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Africa Israel Investments er morselskapet i et konsern med interesser innenfor eiendomsutvikling, infrastruktur og energi. Selskapet er majoritetsaksjonær i Danya Cebus, et entreprenørselskap involvert i oppføringen av bosettinger på okkupert, palestinsk område. Etikkrådet understreker at oppføringen av bosettinger på okkuperte områder representerer et brudd på IV Genève-konvensjon, konvensjonen om beskyttelse av sivile i krigstid, og at SPU dermed løper en uakseptabel risiko for å medvirke til krenkelser av individers rettigheter i  krig og konfliktsituasjoner gjennom å investere i disse to selskapene.

- Etikkrådet baserer sin tilråding på at det internasjonale samfunn er samlet i sitt syn på at området øst for 1967-linjen er okkupert territorium og av denne årsak omfattes av IV Genève-konvensjon. Flere resolusjoner i FNs sikkerhetsråd og en rådgivende uttalelse fra Folkerettsdomstolen i Haag har konkludert med at oppføringen av israelske bosettinger på okkupert palestinsk territorium er ulovlig etter denne konvensjonen. Jeg har derfor besluttet å følge Etikkrådets tilråding og utelukker Africa Israel Investments og Danya Cebus fra fondets portefølje, sier finansminister Sigjørn Johnsen.

SPU hadde aksjer til en verdi av knapt 7,2 millioner kroner i Africa Israel Investments 31.12.2009. Africa Israel Investments er majoritetsaksjonær i Danya Cebus.

Samling Global er et integrert skogselskap som produserer tømmer, kryssfinér, finér og palmeolje. Etikkrådets undersøkelser dokumenterer ulovlig hogst gjennom det som synes å være omfattende og gjentatte brudd på konsesjonsvilkår, forskrifter og andre reguleringer i selskapets skogsdrift i Sarawak, Malaysia og i Guyana. Rådet baserer sin tilråding på feltundersøkelser  og analyser av satellittbilder og vurderinger av tilgjengelig offentlig informasjon. Etikkrådet har i sin vurdering lagt spesiell vekt på omfanget av ulovlig hogst, hvorvidt dette bærer preg av systematisk framferd og de miljøskader som oppstår når lover og regler ikke følges.

- Etikkrådet har vurdert Samling Global og konkludert med at selskapet gjennom sin skogbruksvirksomhet i regnskogen på Sarawak og i Guyana bidrar til ulovlig hogst og alvorlig miljøskade. Jeg har derfor besluttet å følge rådets anbefaling og utelukke selskapet fra SPUs investeringsunivers, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

SPU hadde aksjer til en verdi av drøyt 8,1 millioner kroner i Samling Global Ltd 31.12.2009.

Les mer:
- Tilrådningen fra Etikkrådet om Africa Israel Investments Ltd. og Danya Cebus Ltd.
- Brev til Etikkrådet 18.02.2010.
- Brev fra Etikkrådet 09.03.2010.
- Tilrådningen fra Etikkrådet om Samling Global Ltd.

Les mer om Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland på www.etikkradet.no

Se også liste over alle selskapene som er utelukket fra fondets investeringsunivers