Historisk arkiv

Økt maksimumsgrense i eiendomsskatten for kraftverk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen foreslår å øke maksimumsgrensen i eiendomsskatten for kraftverk i 2012 og 2013 samt å øke kapitaliseringsrenten i 2013. Samlet over de to årene gir forslaget økte eiendomsskatteinntekter til vertskommunene på anslagsvis 420 millioner kroner målt i forhold til en videreføring av dagens regler.

Regjeringen foreslår å øke maksimumsgrensen i eiendomsskatten for kraftverk i 2012 og 2013 samt å øke kapitaliseringsrenten i 2013. Samlet over de to årene gir forslaget økte eiendomsskatteinntekter til vertskommunene på anslagsvis 420 millioner kroner målt i forhold til en videreføring av dagens regler.

Kommunene kan velge å skrive ut eiendomsskatt på verk og bruk, herunder kraftproduksjonsanlegg. Maksimums- og minimumsreglene setter en øvre og nedre grense i eiendomsskattegrunnlaget for store kraftanlegg. Maksimumsregelen har stått nominelt uendret siden den ble innført.

Før påske sendte Finansdepartementet et notat om maksimums- og minimumsreglene på høring. Høringsrunden viste at det er stor avstand mellom de ulike høringsinstansenes syn.

I budsjettet for 2012 foreslår Regjeringen at maksimumsgrensen økes med 5 prosent i 2012 og ytterligere med 11 pst. i 2013. Det foreslås også at kapitaliseringsrenten settes til 4,5 prosent i 2011. Endringen i kapitaliseringsrenten vil ha virkning for eiendomsskatt i 2013 og formuesskatt i 2011. Minimumsgrensen holdes nominelt uendret.

Regjeringens forslag vil gi vertskommunene økte eiendomsskatteinntekter med om lag 100 millioner kroner i 2012 og om lag 320 millioner kroner i 2013. Samlet over de to årene vil vertskommunene få økte eiendomsskatteinntekter på anslagsvis 420 millioner kroner sammenlignet med en videreføring av dagens regler. Departementets beregninger indikerer at alle vertskommuner vil tjene på den samlede omleggingen sammenlignet med dagens regelverk.