Historisk arkiv

Regjeringen styrker miljøprofilen for bilavgiftene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

I budsjettforslaget for 2012 fortsetter omleggingen av bilavgifter i miljøvennlig retning. Regjeringen foreslår både å innføre en egen NOX-komponent i engangsavgiften og å legge større vekt på CO2-utslipp.

I budsjettforslaget for 2012 fortsetter omleggingen av bilavgifter i miljøvennlig retning. Regjeringen foreslår både å innføre en egen NOX-komponent i engangsavgiften og å legge større vekt på CO2-utslipp. Biler med svært lave CO2-utslipp får dermed enda lavere avgift. Samtidig reduseres effektkomponenten, slik at engangsavgiften samlet ikke øker. For å bidra til større forutsigbarhet varsler Regjeringen nå omlegging til en generell veibruksavgift på drivstoff innen 2020.

Endringene av engangsavgiften etter 2006 er en av faktorene som har bidratt til vesentlig lavere CO2-utslipp fra nye personbiler. Gjennomsnittlig CO2-utslipp fra nye personbiler er redusert betydelig de siste årene (se figur). Reduksjonen er på 24 prosent siden 2006.

Gjennomsnittlig CO2-utslipp fra nye personbiler i Norge og de 15 eldste EU-landene. 2001 til perioden januar til august 2011.

Gjennomsnittlig CO2-utslipp fra nye personbiler i Norge og de 15 eldste EU-landene. 2001 til perioden januar til august 2011.

I 2012-budsjettet foreslår Regjeringen å redusere alle innslagspunktene i CO2-komponenten med 5 g/km, unntatt det laveste trinnet som holdes på 50 g/km. I tillegg foreslår Regjeringen å øke fradragene for biler med utslipp under 110 g/km med 120 og 100 kroner per g/km utover prisjustering. Biler med svært lave CO2-utslipp vil komme godt ut av endringene, spesielt gjelder dette de fleste ladbare hybridbiler som er ventet å komme på markedet i 2012. Regjeringen foreslår også å øke vektingen av CO2-utslipp for varebiler fra 22 til 25 prosent. Dette fører til at den gjennomsnittlige engangsavgiften på varebiler øker noe.

Lokal luftforurensing er et problem i større byer og tettsteder. Utslipp av partikler og NOX fra biltrafikken, spesielt fra dieselbiler, er en av årsakene. Nyere undersøkelser tyder på at helseskadene av lokal luftforurensing fra kjøretøy er større enn tidligere antatt. Regjeringen foreslår derfor at det innføres en NOX-komponent i engangsavgiften. For personbiler vil denne tilsvare beregnede miljø- og helsekostnader ved NOX-utslipp.

Regjeringen foreslår at økt avgift på CO2- og NOX-utslipp blir motsvart av lavere avgift på kjøretøyenes effekt. Reduksjonen av effektkomponenten vil redusere den økonomiske motivasjonen til å gjennomføre ulovlige effektøkninger av kjøretøy, såkalt trimming. Det foreslås å redusere satsene for de laveste trinnene med 33 prosent reelt. Satsen for det høyeste trinnet reduseres med 20 prosent reelt. Samlet sett vil endringene innebære at nivået på engangsavgiften holdes om lag uendret på kort sikt.

For å bidra til mer forutsigbarhet varsler Regjeringen omlegging til en generell veibruksavgift innen utgangen av tiåret. Innen 2020 skal alle drivstoff ilegges veibruksavgifter etter energiinnholdet i drivstoffet. Veibruksavgiften skal dekke eksterne kostnader og ivareta hensynet til statens inntekter. I 2015 skal unntakene fra veibruksavgiften evalueres. Evalueringen skal legge vekt på statens inntekter, klima- og miljøhensyn og næringslivet i distriktene. Regjeringen har ikke planer om å gjøre endringer i veibruksavgiftene for alternative drivstoff før evalueringen i 2015.

Regjeringen har heller ikke nå konkrete planer om å endre rammebetingelsene for elbiler. Helheten i rammebetingelsene for elbiler må imidlertid vurderes i årene framover på bakgrunn av utviklingen i salget av slike kjøretøy.