Historisk arkiv

Særfradraget for store sykdomsutgifter fases ut

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen foreslår å fase ut særfradraget for store sykdomsutgifter over tre år fra 2012. De frigjorte midlene skal brukes til å styrke eksisterende stønadsordninger.

Regjeringen foreslår å fase ut særfradraget for store sykdomsutgifter over tre år fra 2012. De frigjorte midlene skal brukes til å styrke eksisterende stønadsordninger.

- Dagens offentlige helse- og omsorgstilbud kan ikke sammenlignes med tilbudet da særfradraget ble innført på 1930-tallet. Når vi bruker av fellesskapets midler, bør innsatsen følge helsepolitiske prioriteringer. Vi vil derfor øke innsatsen for å gjøre det offentlige helsetilbudet enda bedre, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Skattytere som i inntektsåret har hatt utgifter på minst 9180 kroner på grunn av sykdom eller annen varig svakhet, kan etter nærmere regler få fradrag for sykdomsutgiftene i alminnelig inntekt (skatteverdien er 28 prosent). Både brukerorganisasjonene og skatte- og helsemyndighetene er enige om at dagens ordning fungerer dårlig. Fradraget henger i liten grad sammen med helsefaglige prioriteringer. Ordningen utelukker svake grupper med så lav inntekt at de ikke betaler skatt. Kriteriene for å få fradrag er dessuten vage og skjønnsmessige. Både hos skattyterne og skattemyndighetene er det stor usikkerhet om hvilke utgifter man kan få fradrag for, og hvordan utgiftene skal dokumenteres. Skatteetaten bruker uforholdsmessig store ressurser på ordningen.

Regjeringen foreslår derfor at særfradraget for store sykdomsutgifter avvikles og fases ut over en periode på tre år. Midlene som frigjøres ved avvikling av ordningen, skal brukes til å styrke eksisterende stønadsordninger. For 2012 foreslås det å øke folketrygdens refusjonstakster til tannbehandling med 137 millioner kroner. Samtidig styrkes Husbankens tilskuddsordning til etablering og tilpasning av bolig med 23 millioner kroner og folketrygdens bilstønadsordning for gruppe 2-biler for barn og unge med 13,5 millioner kroner. I tillegg foreslås det at 2,5 millioner kroner av de frigjorte midlene går til Diabetesforbundets arbeid med motivasjonsgrupper og å oppdage diabetes tidlig.

Midler som frigjøres fra ordningen etter 2012, disponeres i forbindelse med budsjettprosessene for 2013 og 2014. Bruken av tilgjengelige midler vurderes i dialog med brukerorganisasjoner. Samtidig skal berørte departementer i samarbeid med brukerorganisasjoner sette i gang et arbeid for å klarlegge hvilke støtteordninger, særlig grunnstønadsordningen, som dekker formål som særfradragsordningen har gitt støtte til.