Historisk arkiv

Oppdaterte budsjettall for 2012

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag lagt fram proposisjonen om ny saldering av statsbudsjettet 2012. Anslaget for bruk av petroleumsinntekter er redusert sammenliknet med Nasjonalbudsjettet 2013 som ble lagt fram i oktober. Endringen skyldes både at anslaget for statens utgifter er satt ned og at anslaget for statens inntekter utenom skatter og avgifter fra fastlandsøkonomien er satt opp.

Finansdepartementet har i dag lagt fram proposisjonen om ny saldering av statsbudsjettet 2012. Anslaget for bruk av petroleumsinntekter er redusert sammenliknet med Nasjonalbudsjettet 2013 som ble lagt fram i oktober. Endringen skyldes både at anslaget for statens utgifter er satt ned og at anslaget for statens inntekter utenom skatter og avgifter fra fastlandsøkonomien er satt opp. Anslaget for skatter og avgifter fra fastlandsøkonomien er samlet sett om lag uendret fra Nasjonalbudsjettet 2013.

I proposisjonen blir det gjort rede for vedtatte og foreslåtte endringer i statsbudsjettet gjennom året og for endringer i anslagene for skatter og avgifter.

Bruken av oljeinntekter måles med det såkalte strukturelle, oljekorrigerte underskuddet. For 2012 anslås dette underskuddet nå til 109,2 milliarder kroner. Dette er 7 milliarder kroner lavere enn lagt til grunn i Nasjonalbudsjettet 2013. Den anslåtte bruken av oljeinntekter i 2012 er 23,1 milliarder kroner under forventet realavkastning av kapitalen i Statens pensjonsfond utland ved inngangen til året (4-prosentbanen).

I statsbudsjettet for 2012 la Regjeringen opp til et underskudd på statsbudsjettet på 122,2 milliarder kroner, når statens petroleumsinntekter holdes utenom og det korrigeres for virkningen av konjunkturer, jf. tabellen nedenfor. Målt ved endringen i dette strukturelle, oljekorrigerte underskuddet fra 2011 til 2012 som andel av den trendmessige verdiskapingen i fastlandsøkonomien, innebar budsjettet en impuls til økt samlet etterspørsel etter varer og tjenester på om lag ¼ prosentenhet. Bruken av oljeinntekter ble beregnet til å ligge 2,4 milliarder kroner under forventet realavkastning av Statens pensjonsfond utland i 2012.

Endringer i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2012 brakte det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet ned fra 122,2 milliarder kroner til 116,2 milliarder kroner, hovedsakelig som følge av at anslaget for strukturelle skatter ble oppjustert med 5,5 milliarder kroner. I Nasjonalbudsjettet 2013 ble underskuddet i 2012 holdt uendret på 116,2 milliarder kroner.

Anslaget for underskuddet reduseres nå med ytterligere 7 milliarder kroner, til 109,2 milliarder kroner. Dette skyldes i all hovedsak endrede anslag for utgifter og inntekter utenom skatter og avgifter. Informasjonen som foreligger om skatte- og avgiftsinntektene er samlet sett godt i tråd med anslagene i Nasjonalbudsjettet 2013.

Den anslåtte bruken av petroleumsinntekter i 2012 ligger 23,1 milliarder kroner under 4 prosent av kapitalen i Statens pensjonsfond utland ved inngangen til året. Budsjettets impuls til veksten i samlet etterspørsel etter varer og tjenester fra 2011 til 2012 anslås nå til 0,5 prosentpoeng. Budsjettet for 2012 framstår dermed som noe mer ekspansivt nå enn anslått i Nasjonalbudsjettet 2012. Det må ses i sammenheng med at anslaget for det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet er nedjustert både for 2011 og 2012, men mest for 2011.

Siden Stortinget vedtok budsjettet i fjor høst er det oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet redusert med 15,7 milliarder kroner. Om lag halvparten av reduksjonen skyldes større skatteinntekter fra fastlandsøkonomien og om lag halvparten lavere utgifter og høyere inntekter på andre områder. Reduksjonen i utgifter kan i stor grad forklares av anslagsendringer under folketrygden som gir 5,6 milliarder kroner lavere utgifter enn i saldert budsjett. Sammenliknet med anslagene i Nasjonalbudsjettet 2013 er det oljekorrigerte budsjettunderskuddet redusert med 6,8 mrd. kroner, dvs. om lag på linje med reduksjonen i anslaget for det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet.

Anslaget for statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten i 2012 er satt opp med 32,8 milliarder kroner fra saldert budsjett, til 384,5 milliarder kroner. Oppjusteringen skyldes hovedsakelig høyere petroleumspriser i 2012.

Den reelle, underliggende utgiftsveksten på statsbudsjettet for 2012 anslås nå til 2,3 prosent målt fra regnskap for 2011. Dette er om lag som lagt til grunn i Nasjonalbudsjettet 2012. Den nominelle, underliggende utgiftsveksten er anslått til 5,5 prosent.

Anslag for 2012 på ulike tidspunkt. Mrd. kroner og prosent

NB12

RNB12

NB13

Nysaldert

A) Oljekorrigert underskudd

   120,2

     111,7

   111,3

      104,6

B) Strukturelt, oljekorrigert underskudd

122,2

116,2

116,2

109,2

C) Forventet realavkastning (4 pst.)

124,6

132,3

132,3

132,3

D) Avstand til 4 pst.-banen (B-C)

-2,4

-16,1

-16,1

-23,1

E) Strukturelt, oljekorrigert underskudd i pst. av fondskapitalen

3,9

3,5

3,5

3,3

F) Budsjettimpuls, prosentpoeng1

0,3

0,8

0,8

0,5

G) Reell underliggende utgiftsvekst (pst.)

2,1

3,1

3,0

2,3

H) Overskudd på statsbudsjettet og i Statens pensjonsfond

345,7

381,3

384,2

388,7

1) Endring i det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet målt som andel av den trendmessige verdiskapingen i fastlandsøkonomien.
Kilde: Finansdepartementet.

Mer utfyllende informasjon er tilgjengelig i Prop. 42 S (2012-2013).