Historisk arkiv

Utredning om fripoliser og kapitalkrav

Banklovkommisjonens utredning nr. 25, NOU 2012: 3 Fripoliser og kapitalkrav

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Pressemelding fra Banklovkommisjonen

Banklovkommisjonen overleverer tirsdag 17. januar 2012 klokken 1400 sin utredning nr. 25, NOU 2012: 3 Fripoliser og kapitalkrav, til finansminister Sigbjørn Johnsen.

Banklovkommisjonen overleverer tirsdag 17. januar 2012 klokken 14.00 sin utredning nr. 25, NOU 2012: 3 Fripoliser og kapitalkrav, til finansminister Sigbjørn Johnsen.

Utredningen innholder en beskrivelse av pensjonsinnretningenes utfordringer med forvaltning av fripoliser, særlig i lys av nye kapitalkrav som er varslet i forbindelse med gjennomføring av det nye forsikringsdirektivet (Solvency II), og inneholder forslag til endringer av enkelte bestemmelser i foretakspensjonsloven.

Hovedtyngden av fripoliser utstedes i dag i forbindelse med arbeidstakers fratreden fra arbeidsforholdet og ved omdanning av foretakspensjonsordninger til innskuddspensjonsordninger. Hensikten med Banklovkommisjonens forslag er å gi et bidrag til å bremse veksten i den tradisjonelle fripolisebestanden.

 Banklovkommisjonen foreslår at det åpnes for at det etter fripoliseinnehaverens ønske kan utstedes fripoliser med investeringsvalg. Kapitalkrav etter Solvency II vil være vesentlig lavere for fripoliser med investeringsvalg enn for de tradisjonelle fripoliser med avkastningsgaranti.

Videre foreslås det at minstegrensen for når fripoliser skal utstedes heves fra en premiereserve knyttet til alderspensjon på 50 prosent av grunnbeløpet til 150 prosent av grunnbeløpet. Er premiereserven lavere enn 150 prosent av grunnbeløpet, vil midler tilknyttet forsikringsforholdet bli overført til en individuell pensjonsavtale eller en annen foretakspensjonsordning. Medlem som har minst 8 års tjenestetid i pensjonsordningen, kan likevel alltid kreve fripolise utstedt.

For opphørende alderspensjonsytelser foreslår kommisjonen dessuten at løpetiden for utbetaling av alderspensjon kan reduseres dersom årlig utbetaling viser seg å bli mindre enn 40 prosent av grunnbeløpet. En livsvarig alderspensjonsytelse vil etter forslaget kunne endres til opphørende ytelse om årlig utbetaling er lavere enn 30 prosent av grunnbeløpet. For begge disse tilfeller er grensen i dag 20 prosent av grunnbeløpet.
 

Spørsmål i forbindelse med utredningen kan rettes til:

  • Banklovkommisjonens leder, prof. dr. juris Erling Selvig, tlf.: 22 85 97 45
  • Banklovkommisjonens hovedsekretær, adm. dir. Sven Iver Steen, tlf.: 22 31 69 34